eRačun
eRačun

eRačun je račun, ki ga izdajatelj računa za dobavljeno blago ali izvedene storitve izda svojemu dolžniku oziroma prejemniku računa v elektronski obliki in enakovredno zamenjuje račun v papirni obliki. Izmenjava eRačuna je proces posredovanja eRačuna od izdajatelja do prejemnika eRačuna. Prejemnik eRačuna je proračunski uporabnik ali fizična ali pravna oseba, ki ji je namenjen eRačun. Izdajatelj eRačuna je proračunski uporabnik ali fizična ali pravna oseba, ki eRačun izda. Seznam izdajateljev eRačunov 

Zgibanka eRačun za proračunske uporabnike

Prednosti eRačuna


 • Eko: manjša poraba papirja
 • Varno: pošiljanje podatkov po varni elektronski poti
 • Hitro: avtomatizirana izmenjava računov pohitri poslovanje
 • Pregledno: večja preglednost in nadzor nad delom z računi
 • Natančno:avtomatski prevzem računov zmanjša število napak saj prepisovanje podatkov ni potrebno
 • Enostavno: celoten krog dela z računom je avtomatiziran (prejem računa, knjiženje v dokumentnem sistemu, knjiženje v računovodskem sistemu, priprava naloga za plačilo)
 • Nižji stroški poslovanja: manj papirja, stroškov poštnih storitev, ročnega dela
 • Hranjenje v elektronski obliki

eRačun sestavljajo


Katere listine so eRačun

S skupnim imenom »eRačun« se označujejo dokumenti oziroma knjigovodske listine, ki vsebujejo zapise o poslovnih dogodkih, na osnovi katerih se spreminjajo sredstva ali obveznosti do njihovih virov, prihodki ali odhodki. Knjigovodske listine so lahko prejete ali izdane. Popolnost, resničnost in poštenost poslovnega dogodka izkazujejo z obveznimi elementi listine. Slednji so opredeljeni tako v Pravilniku o računovodstvu organizacije kot v Zakonu o davku na dodano vrednost (ZDDV-1). Za eRačune torej štejemo dokumente oziroma listine, ki vsebujejo obvezne elemente, in sicer ne glede na to, kako se listina imenuje (račun, dobropis, bremepis, avansni račun, zahtevek za plačilo,…).  


UJP enotna vstopna in izstopna točka za izmenjavo eRačunov

V skladu s 26. členom Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur. list RS, št. 59/2010, 111/2013) je UJP enotna vstopna oziroma izstopna točka za izmenjavo računov in spremljajočih dokumentov v elektronski obliki (v nadaljevanju eRačuni), ki jih izdajajo in prejemajo proračunski uporabniki. eRačune morajo proračunski uporabniki prejemati in izdajati le prek UJP.


Obveznost prejemanja eRačunov


Proračunski uporabniki morajo od 1. 1. 2015 dalje obvezno:
 • prejemati eRačune,
 • izdajati eRačune, če je prejemnik proračunski uporabnik.
Vsi, ki poslujejo s proračunskimi uporabniki bodo morali za dobavljeno blago in izvedene storitve pošiljati eRačune.

Pravne in fizične osebe lahko pošiljajo eRačune proračunskim uporabnikom prek:
 
 • bank vključenih v medbančno izmenjavo eRačunov prek procesorja Bankart;
 • ponudnikov elektronske poti s katerimi ima UJP sklenjene pogodbe;
 • portala UJP eRačun prek katerega bodo lahko izdajatelji pošiljali eRačune neposredno proračunskim uporabnikom. Portal bo podpiral pošiljanje eRačunov za manjše izdajatelje, ki v javni sektor oziroma proračunskim uporabnikom na letni ravni posredujejo manjše število eRačunov. Portal bo omogočal ročni vnos eRačunov in bo dostopen prek spletne strani UJP od 1. 1. 2015 dalje.
   
Izmenjava eRačunov prek spletne aplikacije UJPnet

Proračunski uporabniki prejemajo in izdajajo eRačune prek spletne aplikacije UJPnet. Poslovanje prek UJPnet je določeno s Pogoji spletnega poslovanja med proračunskimi uporabniki in UJP:

 • dostop do UJPnet za fizične osebe, pooblaščene s strani zakonitega zastopnika proračunskega uporabnika:
       - Navodila za delo z UJPnet;

       - dostop do UJPnet https://ujpnet.gov.si/Default.aspx?ReturnUrl=Secure/Prva/

 • dostop do UJPnet prek vmesnika B2B, ki omogoča avtomatizirano izmenjavo podatkov med UJPnet in informacijskim sistemom proračunskega uporabnika (npr. dokumentni sistem, računovodski sistem):


Kako se vključiti v prejemanje eRačunov
več

Kako se vključiti v izdajanje eRačunov
več

Nadomestila in stroški izmenjave eRačunov


Nadomestila in stroške izdanih eRačunov, ki jih zaračunavajo banke in drugi ponudniki elektronske poti, krijejo z direktno obremenitvijo podračuna proračunski uporabniki izdajatelji eRačunov.

Prejemanje eRačunov je za proračunske uporabnike brezplačno.

Cenik izmenjave eRačunov

Obvezno testiranje izmenjave eRačunov prek vmesnika B2B v testnem okolju BETA UJPnet


Proračunski uporabniki, ki bodo eRačune prejemali in/ali izdajali prek vmesnika B2B morajo pred vključitvijo v produkcijsko okolje UJPnet opraviti testiranje izmenjave eRačunov prek vmesnika B2B v testnem okolju BETA UJPnet. Postopki vključitve v testno okolje BETA UJPnet so enaki postopkom vključitve v produkcijsko okolje UJPnet.

 • Dostop do testnega servisa Beta UJPnetB2B:
       - storitev: https://betaujpnet.ujp.gov.si/b2b/service.svc
       - WSDL: https://betaujpnet.ujp.gov.si/b2b/service.svc?wsdl


Preverjanje pravilnosti strukture eRačuna

Preverjanje pravilnosti strukture eRačuna oziroma eSLOGa in ovojnice eRačuna v Kotičku za razvijalce IT http://www.ujp.gov.si/struktura.asp?id=321.

 


Elektronska hramba eRačunov

UJP bo omogočil vlaganje eRačunov v elektronsko hrambo vsem proračunskim uporabnikom, ki ne bodo imeli zagotovljene svoje elektronske hrambe.

Skupno javno naročilo »Zajem in hramba računov v elektronski obliki«

Povabilo k prijavi udeležbe v postopku skupnega javnega naročila za storitev zajema in hrambe računov v elektronski obliki

Obrazec Podatki o naročniku in pooblastilo

Pojasnilo za proračunske uporabnike v zvezi z izračunom okvirne vrednosti javnega naročila za storitve hrambe e-računov

Pojasnilo Ministrstva za notranje zadeve, Direktorat za informatiko in e-storitve glede zajema in hrambe za uporabnike Spis-a


Tehnična podpora za eRačune


Elektronski naslov:

Telefonska številka: 05/3386 304


Pravna podlagaPonudniki elektronske poti


Javni poziv k izmenjavi eRačunov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila 

B2B – opis vmesnika za ponudnike elektronske poti

Ovojnica eRačuna – dokument v xml strukturi namenjen usmerjanju eRačuna

Sheme ovojnice ICL

e-SLOG, verzija 1.5, e-SLOG, verzija 1.6 – enotna standardizirana oblika eRačuna v xml strukturi, ki jo je definirala Gospodarska zbornica Slovenije

Shema ePrijave


Obvestila


Pojasnilo v zvezi z zahtevki za plačilo (29.10.2014)
Pojasnila v zvezi z eRačuni v povezavi z gradbenimi situacijami (29.10.2014)
Objava seznamov proračunskih uporabnikov za potrebe izmenjave eRačunov (19.09.2014)

Pojasnilo Ministrstva za finance, Direktorata za zakladništvo Združenju bank Slovenije v povezavi z obveznim izdajanjem e-računov (22.07.2014)
Ukinitev obveznega testiranja prek Beta UJPnet za vključitev v izdajanje e-računov   (10.04.2014)
S 1. 1. 2015 obvezno pošiljanje računov v javni sektor v elektronski obliki  (06.01.2014)Pogosta vprašanja


© 2014 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo