E-račun - proračunski uporabniki
eRačun

eRačun je račun, ki ga izdajatelj računa za dobavljeno blago ali izvedene storitve izda svojemu dolžniku oziroma prejemniku računa v elektronski obliki in enakovredno zamenjuje račun v papirni obliki. Izmenjava eRačuna je proces posredovanja eRačuna od izdajatelja do prejemnika eRačuna. Prejemnik eRačuna je proračunski uporabnik ali fizična ali pravna oseba, ki ji je namenjen eRačun. Izdajatelj eRačuna je proračunski uporabnik ali fizična ali pravna oseba, ki eRačun izda. Seznam izdajateljev eRačunov 

Zgibanka eRačun za proračunske uporabnike

Prednosti eRačuna


 • Eko: manjša poraba papirja
 • Varno: pošiljanje podatkov po varni elektronski poti
 • Hitro: avtomatizirana izmenjava računov pohitri poslovanje
 • Pregledno: večja preglednost in nadzor nad delom z računi
 • Natančno:avtomatski prevzem računov zmanjša število napak saj prepisovanje podatkov ni potrebno
 • Enostavno: celoten krog dela z računom je avtomatiziran (prejem računa, knjiženje v dokumentnem sistemu, knjiženje v računovodskem sistemu, priprava naloga za plačilo)
 • Nižji stroški poslovanja: manj papirja, stroškov poštnih storitev, ročnega dela
 • Hranjenje v elektronski obliki

eRačun sestavljajo

 • Ovojnica eRačuna – dokument v xml strukturi namenjen usmerjanju eRačuna
 • Sheme ovojnice ICL
 • e-SLOG, verzija 1.6– enotna standardizirana oblika eRačuna v xml strukturi, ki jo je definirala Gospodarska zbornica Slovenije
 • poljubne priloge (npr. vizualizacija eRačuna v PDF obliki).

Katere listine so eRačun

S skupnim imenom »eRačun« se označujejo dokumenti oziroma knjigovodske listine, ki vsebujejo zapise o poslovnih dogodkih, na osnovi katerih se spreminjajo sredstva ali obveznosti do njihovih virov, prihodki ali odhodki. Knjigovodske listine so lahko prejete ali izdane. Popolnost, resničnost in poštenost poslovnega dogodka izkazujejo z obveznimi elementi listine. Slednji so opredeljeni tako v Pravilniku o računovodstvu organizacije kot v Zakonu o davku na dodano vrednost (ZDDV-1). Za eRačune torej štejemo dokumente oziroma listine, ki vsebujejo obvezne elemente, in sicer ne glede na to, kako se listina imenuje (račun, dobropis, bremepis, avansni račun, zahtevek za plačilo,…).  


UJP enotna vstopna in izstopna točka za izmenjavo eRačunov 

V skladu z 28. členom Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur. list RS, št. 77/2016, v nadaljevanju: ZOPSPU-1) je UJP enotna vstopna oziroma izstopna točka za izmenjavo e-računov in priloženih dokumentov v elektronski obliki, ki jih izdajajo ali prejemajo proračunski uporabniki. E-račune morajo proračunski uporabniki pošiljati in prejemati le prek UJP.


Obveznost prejemanja eRačunov


Proračunski uporabniki morajo od 1. 1. 2015 dalje obvezno:
 • prejemati eRačune,
 • izdajati eRačune, če je prejemnik proračunski uporabnik.
Vsi, ki poslujejo s proračunskimi uporabniki morajo za dobavljeno blago in izvedene storitve pošiljati eRačune.


Pravne in fizične osebe (izdajatelji) lahko pošiljajo eRačune proračunskim uporabnikom prek:
 

Izmenjava eRačunov prek spletne aplikacije UJPnet

Proračunski uporabniki prejemajo in izdajajo eRačune prek spletne aplikacije UJPnet. Poslovanje prek UJPnet je določeno s Pogoji spletnega poslovanja med proračunskimi uporabniki in UJP:

 • dostop do UJPnet za fizične osebe, pooblaščene s strani zakonitega zastopnika proračunskega uporabnika:
       - Navodila za delo z UJPnet;

       - dostop do UJPnet https://ujpnet.gov.si/Default.aspx?ReturnUrl=Secure/Prva/

 • dostop do UJPnet prek vmesnika B2B, ki omogoča avtomatizirano izmenjavo podatkov med UJPnet in informacijskim sistemom proračunskega uporabnika (npr. dokumentni sistem, računovodski sistem):


Kako se vključiti v prejemanje eRačunov
več

Kako se vključiti v izdajanje eRačunov
več

Obvezno testiranje izmenjave eRačunov prek vmesnika B2B v testnem okolju BETA UJPnet


Proračunski uporabniki, ki bodo eRačune prejemali in/ali izdajali prek vmesnika B2B morajo pred vključitvijo v produkcijsko okolje UJPnet opraviti testiranje izmenjave eRačunov prek vmesnika B2B v testnem okolju BETA UJPnet. Postopki vključitve v testno okolje BETA UJPnet so enaki postopkom vključitve v produkcijsko okolje UJPnet.

 • Dostop do testnega servisa Beta UJPnetB2B:
       - storitev: https://betaujpnet.ujp.gov.si/b2b/service.svc
       - WSDL: https://betaujpnet.ujp.gov.si/b2b/service.svc?wsdl


Preverjanje pravilnosti strukture eRačuna

Preverjanje pravilnosti strukture eRačuna oziroma eSLOGa in ovojnice eRačuna v Kotičku za razvijalce IT http://www.ujp.gov.si/struktura.asp?id=321.

 


Elektronska hramba eRačunov

UJP omogoča vlaganje eRačunov v elektronsko hrambo vsem proračunskim uporabnikom, ki nimajo zagotovljene svoje elektronske hrambe.


Obvestilo o sklenitvi krovne pogodbe

Krovna pogodba 4302-1/2014-869

Izjava o lastništvu in povezanih družbah

Vzorec posamične pogodbe

Pojasnila za sklepanje posamičnih pogodb

Delovni pripomoček za kalkulacijo količine GB in stroškov

Pojasnilo Ministrstva za notranje zadeve, Direktorat za informatiko in e-storitve glede zajema in hrambe za uporabnike Spis-a 

Obvestilo proračunskim uporabnikom v zvezi z zajemom in hrambo računov v elektronski obliki

Proračunski uporabniki, ki še niso vključeni v storitve zajema in hrambe e-računov, lahko kadarkoli pristopijo k uporabi storitve zajema in hrambe e-računov tako, da UJP posredujejo Vlogo za vključitev v sistem zajema in hrambe računov v elektronski obliki in z izvajalcem Pošto Slovenije d.o.o., Maribor sklenejo posamično pogodbo.

Proračunski uporabniki, ki že imajo sklenjeno posamično pogodbo s ponudnikom storitve Pošto Slovenije, lahko priključitev storitve naročijo z obrazcem Naročilo vključitve storitve eArhiv. Dodatne informacije za izpolnjevanje obrazca Naročilo vključitve storitve eArhiv: tel. (02) 449 2825; elektronski naslov: .

Vzorčna notranja pravila za zajem in e-hrambo gradiva e-računov

 

Proračunski uporabniki, ki so pod pogoji krovne pogodbe št. 4302-1/2014-869 o opravljanju storitev zajema in e-hrambe gradiva e-računov sklenili posamično pogodbo za izvajanje zajema in e-hrambe gradiva e-računov z izvajalcem Pošta Slovenije d.o.o., lahko prevzamejo Vzorčna notranja pravila za zajem in e-hrambo gradiva e-računov  NP-PU.zip.

Dodatne informacije v zvezi s prevzemom Notranjih pravil za zajem in e-hrambo gradiva e-računov: elektronski naslov:
 

Kontaktni podatki s področja eRačunov


Proračunski uporabniki
se z vsebinskimi vprašanji obračajo na pristojno območno enoto UJP.
 
Tehnična vprašanja:
E-naslov: 
Telefon: 05/3386 304

Druga vsebinska vprašanja s področja e-računov:
E-naslov:
Telefon: 01/4751 640, 01/4751 635Pravna podlaga

 Ponudniki elektronske poti


Javni poziv k izmenjavi eRačunov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila 

B2B – opis vmesnika za ponudnike elektronske poti

Ovojnica eRačuna – dokument v xml strukturi namenjen usmerjanju eRačuna

Sheme ovojnice ICL

e-SLOG, verzija 1.6 – enotna standardizirana oblika eRačuna v xml strukturi, ki jo je definirala Gospodarska zbornica Slovenije 

Shema eVloge

Shema ePrijave


Obvestila


POMEMBNO – Zavračanje e-računov s strani proračunskih uporabnikov (23.01.2015)
Obvestilo o kontaktnih podatkih za posredovanje vprašanj s področja eRačunov (12.01.2015)
Odgovor Finančne uprave Republike Slovenije na zastavljeno vprašanje glede ustreznosti poenostavljenega eSloga in prilog (OMV Slovenija) (24.11.2014)
Odgovor Finančne uprave Republike Slovenije na zastavljeno vprašanje glede originalnega računa (GS1 Slovenija) (24.11.2014) 
Dostop do testne verzije portala UJPeRačun (20.11.2014)
Pojasnila v zvezi z eRačuni v povezavi z gradbenimi situacijami (29.10.2014)
Objava seznamov proračunskih uporabnikov za potrebe izmenjave eRačunov (19.09.2014)

Pojasnilo Ministrstva za finance, Direktorata za zakladništvo Združenju bank Slovenije v povezavi z obveznim izdajanjem e-računov (22.07.2014)
Ukinitev obveznega testiranja prek Beta UJPnet za vključitev v izdajanje e-računov   (10.04.2014)
S 1. 1. 2015 obvezno pošiljanje računov v javni sektor v elektronski obliki  (06.01.2014)Pogosta vprašanja


© 2017 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo