Plačevanje

Plačevanje obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov

 

Zavezanci plačujejo obvezne dajatve in druge javnofinančne prihodke (v nadaljnjem besedilu: obvezne dajatve) na podračune javnofinančnih prihodkov (v nadaljnjem besedilu: podračuni JFP).

 

Podatki o referencah, ki so obvezni pri izpolnjevanju plačilnih nalogov za plačevanje obveznih dajatev na podračune JFP, na katere plačujejo zavezanci in razporejajo nadzorniki, so objavljeni na spletni strani Uprave Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP) v »Seznamu podračunov javnofinančnih prihodkov skupine A« . Na seznamu so pri posameznem podračunu JFP navedeni predpisani obvezni podatki, ki morajo biti navedeni v referenci na številko odobritve: model, šifra proračunskega uporabnika (nadzornika), podkonto oziroma šifra dajatve.

 

Pravilnik o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov  zavezuje ponudnike plačilnih storitev, da morajo za plačevanje obveznih dajatev sprejemati le plačilne naloge, ki v referenci na številko odobritve vsebujejo predpisane obvezne podatke. Ti podatki so pomembni zaradi prepoznave plačnika, vrste obvezne dajatve in proračunskega uporabnika, ki nadzoruje plačevanje obvezne dajatve. Ponudniki plačilnih storitev morajo zavrniti sprejem plačilnega naloga na katerem je naveden neobstoječ ali ukinjen podračun JFP skupine A ali kadar referenca na številko odobritve ni v skladu s pravilnikom. 

UJP objavlja seznam podračunov JFP s predpisanimi obveznimi podatki v tekstovni obliki in excelu: 
 

  Seznam podračunov JFP,

  Seznam podračunov JFP in

  Struktura datoteke SEZNAM PODRACUNOV JFP.

 

Posamezen podračun JFP je na seznamu lahko naveden tudi večkrat, saj se nekatere obvezne dajatve lahko plačujejo po več modelih (11, 12, 19 ali 21). Podkonto oziroma šifra dajatve sta na seznamu lahko navedena večkrat, in sicer v povezavi z različnimi podračuni JFP.

 

Strukture referenc za plačevanje obveznih dajatev

 

Pravilnik o izvajanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike  v Prilogi 1 opredeljuje vsebino posameznih referenc.
 

Pri plačevanju obveznih dajatev se uporabljajo reference, navedene v spodnji tabeli.  

  

 MODEL

Podatek P1 

Podatek P2 

Podatek P3 

11

šifra proračunskega uporabnika s kontrolno številko

številka podkonta s kontrolno številko

ni obvezen podatek

primer: 11   16187-7111002

12

12 mestna številka s kontrolno številko

se ne uporablja

se ne uporablja

primer: 12   1618712345671

19

davčna številka

obvezna dajatev s kontrolno številko

ni obvezen podatek

primer: 19   99999994-07293

21

davčna številka

številka odločbe, sklepa ali drugega akta le, če to določi nadzornik (do 12 mest)

se ne uporablja

primer: 21   99999994-123456789112

03

davčna številka

številka, ki jo določi nadzornik

številka, ki jo določi nadzornik

primer: 03   99999994-191-000004723

 

Razporejanje obveznih dajatev 
 

Denarna sredstva, ki so bila s strani zavezancev plačana na podračune JFP, UJP dnevno razporeja prejemnikom sredstev. Razporejanje obveznih dajatev opredeljuje 7. člen Pravilnika o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.
 

Če je obvezna dajatev plačana ali razporejena na predpisan vplačilni podračun JFP, UJP izdela plačilne naloge v breme vplačilnih podračunov JFP in v dobro podračunov prejemnikov ter jih izvrši isti dan. Za obvezne dajatve, plačane v dobro vplačilnih podračunov, ki so prispele po končani razporeditvi, pa UJP izdela in izvrši plačilne naloge najkasneje naslednji delovni dan. UJP zadnji delovni dan v letu praviloma razporedi vsa sredstva z vplačilnih podračunov JFP.

 

Kadar je obvezna dajatev plačana na predpisan prehodni davčni podračun (v nadaljnjem besedilu: PDP) ali prehodni carinski podračun (v nadaljnjem besedilu: PCP), UJP razporedi sredstva v breme PDP ali PCP in v dobro podračuna prejemnika isti dan.
 

Nadzorniki, ki imajo pri UJP odprte prehodne podračune z oznakama 845 ali 846, razporedijo obvezne dajatve plačane na te podračune tako, da najkasneje naslednji delovni dan izdelajo plačilne naloge v breme prehodnih podračunov in v dobro ustreznih vplačilnih, zbirnih prehodnih, PDP ali PCP in jih predložijo UJP v izvršitev. Nadzorniki lahko pooblastijo UJP za razporejanje sredstev s svojih prehodnih podračunov.

 

Na zadnji delovni dan v letu morajo nadzorniki razporediti vsa sredstva s svojih prehodnih podračunov, razen FURS, ki s prehodnih podračunov z oznakama 845 in 846 sam razporeja sredstva različnim blagajnam javnega financiranja. Nadzorniki, ki med letom sami razporejajo sredstva, za zadnji dan v letu pooblastijo UJP, kateremu predložijo  Pooblastilo za razporeditev denarnih sredstev na zadnji delovni dan v letu.
 

Izjema so razporeditve plačil na prehodne podračune z oznakama 845 ali 846, nadzornika FURS, ki so bila izvršena zadnji delovni dan proračunskega leta in razporejena po blagajnah javnega financiranja prva dva delovna dneva v letu, ki sledi letu, v katerem so bila sredstva plačana ter se v posamezni blagajni javnega financiranja štejejo kot prihodki leta, v katerem so bila sredstva dejansko plačana na podračune 845 in 846.

 

V spodnji tabeli so navedene reference, ki morajo biti obvezno vpisane na plačilnih nalogih za razporejanje obveznih dajatev v breme prehodnih podračunov (z izjemo nekaterih prehodnih podračunov katerih nadzornik je FURS) in v dobro zbirnih prehodnih ali vplačilnih podračunov: 

 

MODEL

Podatek P1

Podatek P2

Podatek P3

Breme

11

šifra proračunskega uporabnika s kontrolno številko

številka podkonta s kontrolno številko

ni obvezen podatek

primer: 11   16187-7111002

Dobro

11

99996

številka podkonta s kontrolno številko

ni obvezen podatek

primer: 11 99996-7111002


 

  

Pogosta vprašanja
 

 

 


© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo