Domača plačila


Struktura datoteke za domača plačila


Struktura datoteke za predložitev domačih plačilnih navodil (TKDIS.TXT)

Stavki se zapišejo po naslednjem vrstnem redu:

naslovni{zbirni (individualni)}

Naslovnemu stavku sledijo skupine, sestavljene iz enega zbirnega in več individualnih stavkov. Zbirni stavek in pripadajoči individualni stavki sestavljajo logično celoto podatkov:
 

 • v datoteki sme biti toliko zbirnih stavkov, kolikor je predloženih zbirnih nalogov za prenos, vendar ne več kot 999; v okviru enega zbirnega naloga za prenos sme biti največ 9.999 individualnih nalogov,

 • skupni znesek v okviru ene logične celote sme presegati 11 desetiških mest, ne glede na to, da je za znesek predvidenih 15 mest,

 • številčni podatki morajo biti na magnetnem mediju zapisani z vodilnimi ničlami,

 • prazna polja se izpolnijo s presledki (32dec).
   

Predložitev podatkov na UJP - TKDIS.TXT

Struktura naslovnega stavka:

Pozicija
Dolžina
Tip
Opis polja
Opomba
1
15
N
Številka računa plačnika
 
16
3
A
Prazno
 
19
35
A
Ime plačnika
 
54
10
A
Kraj plačnika
 
64
6
A
Datum obdelave v UJP
DDMMLL
70
3
N
Številka magnetnega medija
 
73
3
N
Vrsta posla
= '16'
76
104
A
Prazno
 
180
1
N
Tip stavka
= '0'

Številka podračuna plačnika (15-mestna številka podračuna) je identifikator predlagatelja magnetnega medija.

Ime plačnika je naziv proračunskega uporabnika brez poštnega naslova.

Kraj plačnika je kraj s področja območne enote UJP, kjer ima proračunski uporabnik svoj podračun.

Datum obdelave je datum, pod katerim UJP obdela predložene podatke.

Številka magnetnega medija je trimestna oznaka, običajno '650'.

Vrsta posla je oznaka '16'.

Tip stavka je oznaka '0'.
 


Struktura zbirnega stavka:

Pozicija
Dolžina
Tip
Opis polja
Opomba
1
15
N
Številka računa plačnika
 
16
3
A
Prazno
 
19
35
A
Ime plačnika
 
54
10
A
Kraj plačnika
 
64
15
N
Skupni znesek
Suma zneskov individualnih stavkov
79
5
N
Število plačilnih navodil
 
84
1
N
Vrsta logične celote
 
85
1
N
Karakter logične celote
 
86
89
A
Prazno
 
175
3
A
Številka specifikacije
 
178
2
A
Vir informacije
 
180
1
N
Tip stavka
= '9'

Številka podračuna plačnika (15-mestna številka podračuna) je identifikator plačnika magnetnega medija. Lahko je enaka številki podračuna v naslovnem stavku, lahko je drugačna. Predlagatelj magnetnega medija sme na enem magnetnem mediju predložiti zbirne (in pripadajoče individualne) stavke za različne račune istega proračunskega uporabnika.

Ime plačnika je naziv proračunskega uporabnika brez poštnega naslova.

Kraj plačnika je kraj s področja območne enote UJP, kjer ima proračunski uporabnik svoj podračun.

Skupni znesek je seštevek zneskov individualnih plačilnih navodil v okviru logične celote podatkov (zbirnega stavka).

Število plačilnih navodil je število individualnih plačilnih navodil v okviru logične celote podatkov (zbirnega stavka). 

Vrsta logične celote:

 • oznaka 1, če vsa individualna plačilna navodila v okviru zbirnega naloga za prenos vsebujejo vse zahtevane podatke,
 • sicer oznaka 0.
Karakter logične celote:
 • za naloge obremenitve: oznaka '1',
 • za naloge odobritve: oznaka '2'.
Številka specifikacije se ne uporablja. To polje se izpolni s tremi presledki (32 dec).

Vir informacije (možnosti):
 • '33' = disketa z nujnimi plačilnimi nalogi.
 • '35' = nujni plačilni nalogi, predloženi po elektronski pošti.
 • presledki – če se ne uporabi nobenega od navedenih virov informacije se polje izpolni s presledki (32dec).
Tip stavka je oznaka '9'.

Struktura individualnega stavka:

 

Pozicija
Dolžina
Tip
Opis polja
Opomba
1
15
N
Številka računa prejemnika plačila
 
16
3
A
Prazno
 
19
35
A
Ime prejemnika plačila
 
54
10
A
Kraj prejemnika plačila
 
64
1
N
Zakonska prioriteta
 
65
24
A
Referenca na številko obremenitve
 
89
36
A
Namen nakazila
 
125
5
A
Prazno
Polni se s presledki
130
2
A
Oznaka za zvezo
Polni se s presledki
132
2
A
Šifra izdatkov
Polni se s presledki
134
2
A
Šifra prejemkov
Polni se s presledki
136
13
N
Znesek 
S centi brez decimalnega znaka.
149
24
A
Referenca na številko odobritve
 
173
7
A
Prazno
 
180
1
N
Tip stavka
= '1'

Številka računa prejemnika plačila je identifikator prejemnika plačila.

Zakonska prioriteta je številka zakonsko določenega vrstnega reda plačevanja obveznosti, polje je lahko prazno. 

Referenca na številko obremenitve brerz predpone Si ali RF je referenca obremenitve, ki natančneje identificira poslovno spremembo pri plačniku.

Namen nakazila je opis namena nakazila.

Znesek je znesek posameznega plačilnega navodila. 

Referenca na številko odobritve je referenca odobritve brez predpone SI ali RF, ki natančneje identificira poslovno spremembo pri prejemniku plačila.

Tip stavka je oznaka 1.

Struktura transakcijskega računa

BBBBB RRRRRRRR KK

BBBBB 5N - številka banke z enoto
RRRRRRRR 8N - številka računa
KK 2N - kontrolna številka MOD 97 – 10

Dolžina transakcijskega računa (TRR) je 15 mest. Vsa mesta so numerična.

V primeru, da se številka transakcijskega računa vpiše v polje žiro računa, ki je dolgo 18 mest (5+3+3+7) se številka TRR levo poravna in dopolni s tremi presledki. 

Izračun kontrolne številke po poenostavljenem postopku za iso 7064, mod 97 - 10

Podatku, za katerega se računa kontrolna številka, se dodata dve ničli, dobljeno številko se deli s 97. Ostanek deljenja se odšteje od 98. Dvomestna razlika je kontrolna številka (kk).

Na primer, za podatek 794 je postopek izračuna kontrolne številke naslednji:

1. podatku 794 dodaj dve ničli = 79400,
2. 79400 deliš s 97, kvocient je 818 in ostanek 54,
3. izračun kontrolne številke; (97+1)-54=44, dodaš jo k podatku 794 in je podatek s kontrolno številko 79444.
4. Za preizkus deliš celoten znesek s 97; če je ostanek = 1, je izračun kontrolne številke pravilen.

Primeri izračuna kontrolne številke za številko transakcijskega računa (xxyyy-zzzzzzzzkk)

Izračun z ostankom deljenja, ki je različen od nič

Številka transakcijskega računa brez kontrolnih številk: 06000-01234567

1. 06000 0123456700,
2. 060000123456700:97=618557973780, ostanek = 40,
3. (97+1)-40=58, dobimo 060000123456758.
4. Preizkus: 060000123456758:97=618557973781, ostanek = 1

Izračun brez ostanka deljenja, oziroma z ostankov, ki je enako nič

Številka transakcijskega računa brez kontolnih številk 06000 01234586

1. 06000 0123458600
2. 060000123458600:97=618557973800, ostanek = 00,
3. (97+1)-00=98, dobimo 060000123458698.
4. Preizkus: 060000123458698:97=618557973801, ostanek = 1


© 2020 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo