Čezmejna in druga plačila


Struktura datoteke za čezmejna in druga plačila 


Struktura datoteke za predložitev tujih plačilnih navodil (TPNO.TXT)

Datoteka za predložitev podatkov tujih plačilnih navodil za odliv, ki jo proračunski uporabnik predloži UJP, vsebuje štiri vrste stavkov: 

 

-    odredbodajalec,
-    plačilo,     
-    statistika     
-    kritje.   

Stavki se zapišejo na datoteko s podatki (TPNO.TXT) po naslednjem vrstnem redu:   

Odredbodajalec {plačilo (statistika [kritje]}   

Stavku 'odredbodajalec' sledijo skupine, sestavljene iz enega stavka 'plačilo', enega  ali več stavkov 'statistika' ter enega stavka ‘kritje’. Stavek 'plačilo' in pripadajoči stavki 'statistika' in 'kritje' sestavljajo logično celoto podatkov, za katero veljajo pravila:
 
- v okviru enega stavka 'plačilo' sme biti največ 99 stavkov 'statistika' in največ en stavek 'kritje',
- številčni podatki morajo biti zapisani z vodilnimi ničlami, 
- prazna polja se izpolnijo s presledki (32dec).

Predložitev podatkov na UJP - TPNO.TXT

Struktura stavka odredbodajalec

Pozicija Dolžina Tip Opis polja Opomba
1 1 A Oznaka zapisa Oznaka zapisa je 'O'; dovoljen le en 'O' zapis v okviru datoteke.
2 3 N Število zapisov Število 'P' zapisov v datoteki; zaporedna številka od 001 do 999.
5 4 N Šifra proračunskega uporabnika Šifra proračunskega uporabnika brez kontrolne številke.
9 35 A Naziv plačnika  
44 50 A Naslov plačnika  
94 7 N Matična številka plačnika  
101 15 A Telefon Telefon kontaktne osebe proračunskega uporabnika, ki je pripravila TPNO.
116 25 A Referent   Ime in priimek osebe proračunskega uporabnika, ki je pripravila TPNO.
141 15 N Številka računa Številka računa ali podračuna obremenitve.
Skupaj 155      

Struktura stavka plačilo

Pozicija Dolžina Tip Opis polja Opomba
1 1 A Oznaka zapisa Oznaka zapisa je 'P'.
2 2 N Število 'S' zapisov Število 'S' zapisov (zaporedna številka od 00 do 99).
4 2 N Število 'K' zapisov Število 'K' zapisov (zaporedna številka od 00 do 99).
6 1 A Način izvršitve plačila 1 – nakazilo 2 – ček 3 – akreditiv 4 – gotovina
7 1 N Instrument plačila Šifra iz šifranta instrumentov plačil za statistiko tujega plačilnega prometa, ki ga objavlja BS.
8 35 A Naziv prejemnika Naziv prejemnika, če gre za nakazilo po seznamu se uporabi konstanta 'po seznamu'.
43 50 A Naslov prejemnika Naslov prejemnika, če gre za nakazilo po seznamu je to polje prazno.
93 3 N Šifra države upravičenca Šifra iz šifranta držav.
96 35 A Račun prejemnika - račun prejemnika v strukturi IBAN, če le ta obstaja, - če gre za nakazilo po seznamu se pusti prazno, - če gre za dvig gotovine pri BS se zapiše številka računa BS v strukturi IBAN.
131 35 A Banka prejemnika  
166 3 N Šifra države banke Šifra iz šifranta držav.
169 11 A BIC/SWIFT koda banke prejemnika  Polje je lahko tudi prazno
180 15 N Znesek nakazila Znesek nakazila, če pa gre za nakazilo po seznamu se zapiše skupni znesek nakazil po seznamu.
195 3 A Valuta nakazila  Valuta iz šifranta valut.
198 8 N Datum Datum obremenitve računa ali podračuna proračunskega uporabnika (DDMMLLLL).
206 70 A Obvestilo prejemniku Opis namena nakazila za prejemnika plačila.
276 1 A Oznaka stroška O – OUR B – BEN S – SHA (privzeta vrednost)
277 12 N Številka naloga Določi jo izpolnjevalec obrazca v strukturi ppppllnnnnnn in po pravilih: pppp – je šifra proračunskega uporabnika brez kontrolne številke, ll – je koledarsko leto, nnnnnn – je zaporedna številka v okviru koledarskega leta, ki mora biti manjša kot '899999'.
289 1 A Kritje po nalogu zakladnice Prazno, le če gre za transakcijo s kritjem nakazila po nalogu Zakladnice EZR se uporabi konstanta 'K'.
290 1 A Seznam nakazil Prazno, le če gre za transakcijo po seznamu se uporabi konstanta 'S'
Skupaj 290      

Struktura stavka statistika

Pozicija Dolžina Tip Opis polja Opomba
1 1 A Oznaka zapisa Oznaka zapisa je 'S'; obvezna je prisotnost vsaj enega 'S' zapisa
2 2 N Zaporedna številka osnove Zaporedna številka 'S' zapisa
4 3 N Šifra osnove Šifra iz šifranta osnov za statistiko plačilnega prometa s tujino (BS)
7 4 N Šifra prejemka - izdatka Šifra iz šifranta statističnih šifer izdatkov/prejemkov v domačem plačilnem prometu
11 6 A Prazno  
17 70 A Opis transakcije  
87 15 N Znesek Znesek v valuti nakazila
102 24 A Referenca Referenca v breme brez predpone SI ali RF: referenca po predpisanih modelih za obremenitve/odobritve skladno s Prilogo 1 Pravilnika o izvajanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike
126 12 A Namen Namen proračunskega uporabnika: Namen-številka vknjižbe: zaporedna številka vknjižbe dogodka v evidenci proračunskega uporabnika
138 20 A Namen Namen proračunskega uporabnika: Namen-številka odredbe v strukturi: xxxx(xx)-ll-yyyy-zzzz po pravilih: xxxx(xx)= šifra proračunskega uporabnika oziroma njegovega stroškovnega mesta ll= koledarsko leto yyyy= evidenčna številka obračunskega dokumenta, za katerega je bila odredba pripravljena zzzz= zaporedna številka odredbe v okviru evidenčne številke
Skupaj 157      
 
Struktura stavka za kritje
 
Pozicija Dolžina Tip Opis polja Opomba
1 1 A Oznaka zapisa V primeru, ko se kritje izvaja pa nalogu zakladnice EZR je oznaka zapisa 'K'
2 2 N Zaporedna številka  
4 3 A Valuta kritja Oznaka iz šifranta valut
7 15 N Znesek Znesek v valuti kritja
Skupaj 21      

 

 


 


© 2020 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo