Izpisek tuja valuta


Struktura datoteke za izpisek v tuji valuti 

Struktura datoteke za prevzem izpiskov (stanje) TKIZP.TXT

Datoteka vključuje stavek o stanju, lahko pa vključuje tudi stavek obvestila.

Prevzem podatkov od UJP - TKIZP.TXT

Struktura stavka o stanju:

To je stavek vrste '01' in vsebuje podatke o stanju na podračunu. V datoteki je lahko en stavek o stanju. 

Pozicija
Dolžina
Tip
Opis polja
Opomba
1
2
A
Vrsta stavka  
= '01'
3
18
A
Številka računa ali podračuna proračunskega uporabnika
- izpisek v domači valuti: zadnja tri mesta so prazna
- izpisek v tuji valuti: zadnja tri mesta so oznaka valute (številčna oznaka)
21
8
A
Datum obdelave
DDMMLLLL
29
8
A
Datum predhodnega izpiska
DDMMLLLL
37
18
N
Prejšnje stanje, ki je končno stanje prejšnjega izpiska.
S centi oziroma z decimalkami v valuti izpiska brez decimalnega znaka.
55
6
N
Število transakcij v breme
 
61
18
N
Dnevni promet v breme poravnano
S centi oziroma z decimalkami v valuti izpiska brez decimalnega znaka.
79
6
N
Število transakcij v dobro
 
85
18
N
Dnevni promet v dobro
S centi oziroma z decimalkami v valuti izpiska brez decimalnega znaka.
103
18
N
Novo stanje – končno stanje
 
121
 6
N
Število transakcij v dnevni čakalni vrsti
 
127
18
N
Skupni znesek v dnevni čakalni vrsti
S centi oziroma z decimalkami v valuti izpiska brez decimalnega znaka.
145
3
N
Številka izpiska
 

Datum predhodnega izpiska je lahko enak datumu obdelave, če gre za prvi izpisek.

Struktura stavka obvestila:

Stavek obvestila ima vrsto stavka '99' in vsebuje obvestilo UJP za prejemnika. V datoteki je lahko poljubno število stavkov te vrste. 

Pozicija
Dolžina
Tip
Opis polja
Opomba
1
2
A
Vrsta stavka
= '99'
3
18
A
Številka podračuna ali računa
 
21
8
A
Datum
DDMMLLLL
29
116
A
Obvestilo plačniku
Vrstica vsebine obvestila.
145
3
N
Zaporedna številka zapisa
Zaporedna številka vrstice obvestila.

Dodatna pojasnila:

  • Dolžina posameznega stavka je 147 znakov.
  • Vsa numerična polja ('N') se zapišejo z vodilnimi ničlami.
  • Negativni predznak se lahko nahaja na prvem mestu numeričnega polja. Pojavi se lahko le v poljih 'prejšnje stanje' in 'novo stanje'.

Prevzem podatkov od UJP - TKDIS.TXT

Struktura datoteke za prevzem izpiskov v tuji valuti (razčlenitev prometa dobro/breme) TKDIS.TXT

Pri izpiskih v tuji valuti ima datoteka TKDIS.TXT za prevzem razčlenitve prometa dobro/breme strukturo: 

Pozicija
Dolžina
Tip
Opis polja
Opomba
1
18
N
Številka računa
Račun plačnika ali prejemnika plačila, če je račun (pri tuji banki) daljši od polja se zapiše prvih 18 številk računa.
19
2
N
Vir informacije
10 = obremenitev, 
11 = interna obremenitev,
12 = negotovinska obremenitev,
13 = obremenitev za dvig gotovine pri BS,
14 = obremenitev za dvig gotovine pri PB,
15 = ček, 16 = marža, 17 = provizija,
18 = obresti, 19 = revalorizacija,
20 = odobritev, 21 = interna odobritev,
22 = negotovinska odobritev,
23 = gotovinski polog pri BS,
24 = gotovinski polog pri PB,
26 = marža, 27 = že obračunani stroški,
28 = obresti, 29 = revalorizacija
21
8
D
Datum obdelave v UJP
DD.MM.LL
29
1
A
Prazno
 
30
1
A
Vrsta stroška (klavzula)
B - BEN, S - SHA, O - OUR
31
15
N
Znesek transakcije
Znesek v valuti podračuna.
46
3
A
Oznaka valute 
Odliv: valuta nakazila za prejemnika.
Priliv: valuta priliva, če je podračun v drugi valuti.
49
12
N
Številka dokumenta
Št. TPNO 70 (odlivi) ali št. TPNP 60 (prilivi)
61
5
A
Prazno
 
66
1
A
Prazno
 
67
6
D
Datum vnosa podatkov v UJP
DDMMLL
73
15
N
Številka podračuna 
Od prejemnika izpiska
88
3
A
Valuta podračuna
Od prejemnika izpiska
91
15
N
Znesek v EUR 
V domačo valuto preračunan po srednjem tečaju BS na datum obremenitve, oziroma odobritve podračuna.
106
1
N
Prazno
 
107 1 A Vrsta posla
Prazno
108
2
N
Šifra izdatkov
Prazno
110
2
N
Šifra prejemkov
Prazno
112
24
A
Referenca na številko obremenitve
Brez predpone SI in RF
136
24
A
Referenca na številko odobritve
Brez predpone SI in RF
160
36
A
Namen nakazila 
- Številka vknjižbe ali odredbe
- Šifra osnove za statistiko
196
10
A
Kraj plačnika/prejemnika 
 
206
35
A
Ime plačnika/prejemnika
 
241
22
N
Številka za reklamacijo 
 
263
13
N
Srednji tečaj BS 
Srednji tečaj BS na datum izpiska. Podatek je levo poravnan, s premakljivo decimalno piko, brez vodilnih ali končnih ničel, ki se zaključi s prvim presledkom.
276 5 N Prazno  


© 2020 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo