Podpora zakladniškemu poslovanju

Nočno deponiranje

UJP dnevno izvaja vključevanje prostih denarnih sredstev v obliki nočnih depozitov v različne banke na osnovi prejetih pogodb o nočnem deponiranju sredstev, ki jih upravljavci sredstev sistema EZR sklenejo z bankami, ter spremlja vračila nočnih depozitov.

Obračun in razporejanje obresti na stanja na podračunih

 

UJP opravlja, na podlagi 4. člena pravilnika, ki ureja način obrestovanja, roke obračuna in plačila obresti ter določanje obrestnih mer za posle sistema enotnega zakladniškega računa, obračun in prenos obresti iz zakladniškega podračuna na podračun imetnika podračuna v sistemu EZR. UJP iz tega naslova posreduje proračunskim uporabnikom – prejemnikom obresti v papirni ali elektronski obliki izpise »Pregled obračunanih obresti za prosta denarna sredstva na podračunu 01XXX«.

UJP mesečno izračuna obrestno mero za prosta denarna sredstva na podračunih za sisteme EZR občin. V primeru, da je obrestna mera za prosta denarna sredstva na podračunih negativna ali enaka nič, ker so obračunane obresti iz naslova upravljanja denarnih sredstev sistema EZR občin (v nadaljevanju EZRO) nižje od stroškov plačilnih storitev iz naslova upravljanja, UJP ne izvede obračuna in plačila obresti posameznim podračunom sistema EZRO. 

Upravljavec sredstev sistema EZR mora glede na določila zakona, ki ureja javne finance, poleg načela varnosti in likvidnosti, upoštevati tudi načelo donosnosti. To pomeni, da mora v primeru sklepanja pogodbe o nočnem deponiranju sredstev z banko dogovoriti obrestno mero v taki višini, da bodo obračunane obresti od nočnih depozitov, povečane za obračunane obresti za sredstva na EZR pri Banki Slovenije, višje od stroškov plačilnih storitev nočnega deponiranja.

Na primeru kontrolnega izračuna minimalnega zneska nočnega deponiranja lahko upravljavec sredstev EZR, izračuna potreben povprečni minimalni dnevni znesek nočnega depozita glede na obrestno mero ali potrebno obrestno mero za nočni depozit glede na povprečni znesek nočnega deponiranja.


Zakonodaja

Enotno upravljanje likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa ureja:

Navodilo za označevanje vrst poslov in posameznih dogodkov upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine, ki je dostopno na 
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MF/Zakladnistvo/EZRD/navodilo_za_oznacevanje_vrst_poslov.pdf

 


© 2020 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo