Poslovanje s tobačnimi znamkami


Prodaja tobačnih znamk   

UJP prodaja tobačne znamke imetnikom trošarinskega dovoljenja in uvoznikom tobačnih izdelkov (v nadaljevanju trošarinski zavezanci). Trošarinski zavezanci naročajo tobačne znamke pri Območni enoti UJP Ljubljana, Dunajska 25, Ljubljana (v nadaljevanju OE UJP Ljubljana), najmanj za eno trimesečje, v skladu z načrtovanimi letnimi potrebami. Najmanjša količina posameznih vrst naročenih tobačnih znamk mora biti zaokrožena na 20.000 kosov (1 karton). Trošarinski zavezanci plačajo 100 % vrednosti naročenih tobačnih znamk v dobro podračuna 01100-1000621284 – Drugi nedavčni prihodki, z referenco 11 16187-7141009. Trošarinski zavezanci so dolžni do zaključka leta prevzeti na OE UJP Ljubljana celotno količino tobačnih znamk, ki je izdelana po njihovem naročilu.  

Uničenje ali vračilo tobačnih znamk   

Trošarinski zavezanci morajo v primeru, če so tobačne znamke poškodovane in neuporabne ter zato namenjene uničenju, o tem obvestiti Urad UJP, Dunajska 48, Ljubljana in mu sporočiti število in vrsto tobačnih znamk, ki jih nameravajo uničiti, navesti vzrok neuporabnosti, opis postopka uničenja ter kraj predvidene izvedbe uničenja. Uničenje se opravi ob navzočnosti komisije v sestavi predstavnikov Finančne uprave Republike Slovenije in UJP. Trošarinski zavezanci lahko OE UJP Ljubljana vrnejo tobačne znamke, če ugotovijo nepravilnosti, nastale pri izdaji ali tiskanju. Reklamacije lahko trošarinski zavezanci uveljavljajo za najmanj 20.000 (1 karton) tobačnih znamk. Priznane reklamacije OE UJP Ljubljana uveljavlja pri izdelovalcu oziroma povzročitelju napake.

Zakonodaja

Pravilnik o izvajanju zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 62/16, s spremembami in dopolnitvami)
 


© 2020 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo