Zakladniško poslovanje

 

1.   Kaj mora upravljavec sredstev sistema EZR upoštevati pri sklenitvi pogodbe o nočnem deponiranju sredstev z banko? več

 
2.   Ali je glede na zniževanje obrestnih mer smiselno nadaljnje sklepanje pogodb oziroma aneksov k pogodbam o nočnem deponiranju sredstev pri banki? več
 

3.   Ali imamo lahko sklenjenih več pogodb o nočnem deponiranju pri več bankah hkrati? več
 

4.   Ali je potrebno UJP obvestiti o sklenitvi pogodbe o nočnem deponiranju sredstev pri banki? več
 

5.   Kdaj UJP ne izvede obračuna in prenosa obresti na podračun imetnika podračuna v sistemu EZR? več

 
6.   Kje in kako lahko uporabnik UJPnet (upravljavec sredstev EZR) pridobi podatke o stanju na posameznih podračunih proračunskih uporabnikov, ki so vključeni v EZR? več
 

7.   Kje lahko najdemo informacije, ki opredeljujejo označevanje vrst poslov in posameznih dogodkov upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine? več

 
8.   Kakšna je pravilna referenca obremenitve na plačilnem nalogu v zvezi z razporeditvijo letnega presežka obresti z zakladniškega podračuna v proračun? več
 
9.   Kakšne roke mora upravljavec sredstev sistema EZR upoštevati za izdelavo obračuna in predloga razporeditve presežka upravljanja? več
 
10.   Kakšne naloge ima upravljavec sredstev sistema EZR v zvezi z razporeditvijo presežka obresti v proračun? več
 
11.   Kaj morajo upoštevati posredni uporabniki državnega proračuna pri nalaganju prostih denarnih sredstev? več
 
12.   Kje lahko dobimo informacije glede posredovanja vlog upravljavcu sredstev sistema EZR države? več