Register PU

 

1.   Ali je potrebno v primeru statusnih in drugih sprememb, ki se nanašajo na Register proračunskih uporabnikov (v nadaljevanju: PU) obvestiti pristojno območno enoto UJP?  več
 

2.   Pravni subjekt je pridobil status PU. Na poslovni banki ima odprt račun, preko katerega je posloval pred pridobitvijo statusa PU. Ali ga mora zapreti? več
 

3.   Ali ima lahko posredni PU odprtih več podračunov (S) za opravljanje določenih nalog (investicije, šolski sklad, ipd.)?  več
 

4.   Ali je potrebno pristojno območno enoto UJP obvestiti o odprtju posebnega računa z ničelnim stanjem (gotovinskega računa) pri poslovni banki ali hranilnici? več

 
5.   Kdo podpiše vloge oziroma obrazce, vezane na Register PU? več

 
6.   Kateri zastopnik podpiše Seznam deponiranih podpisov za podračun pri tistem proračunskem uporabniku, kjer je imetnik PU isti in ima več notranjih organizacijskih enot (npr.: Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Finančna uprava RS, Državno odvetništvo, ipd.) ali pa nima notranjih organizacijskih enot (npr.: Državna volilna komisija ipd.)? več

 
7.   Kako lahko pristojni območni enoti UJP predložimo dokumentacijo za register PU? več
 

8.   Kaj mora PU predložiti pristojni območni enoti UJP v primeru spremembe načina podpisovanja PN (oblika lastnoročnega podpisa, podpisnika ali osebnega imena osebe pooblaščene za podpisovanje papirnih plačilnih nalogov), ali v primeru spremembe žiga (če ga je PU določil kot obveznega na PN oz. ob ukinitvi njegove uporabe)?  več
 

9.   Kdaj PU predloži pristojni območni enoti UJP obrazec PRS? več 
 
10.   Ali lahko PU na seznamu deponiranih podpisov odtisne več žigov? več
 

11.   Kaj mora PU predložiti za vpis zastopnika po pooblastilu v Register UJP? več
 
12.   Katero dokumentacijo predloži občina pristojni območni enoti UJP po izvedenih lokalnih volitvah za župane? več 
 
13.   Katero dokumentacijo predloži krajevna skupnost pristojni območni enoti UJP po izvedenih lokalnih volitvah za predsednika krajevne skupnosti?  več 
 
14.   PU je zaprl podračun v eni zakladnici in odprl podračun v drugi zakladnici. Kakšno dokumentacijo je dolžan predložiti za to spremembo?  več
 

15.   Ali UJP ob zaprtju podračuna omogoča avtomatsko usmerjanje denarnih sredstev na nov (pod)račun in če, koliko časa? več
 

16.   Kje lahko najdem sezname registra PU? več
 

17.   Kje so dostopni podatki o določenem PU in pripadajočih podračunih? več
 

18.   Kje so objavljena navodila za izpolnjevanje Zahtevka za odprtje/spremembo/zaprtje podračunov JFP? več
 

19.   Na katerih dokumentih, predloženih v papirni obliki, UJP ne preverja žiga in podpisa zastopnika PU? več