Pravila oblikovanja


Lastnosti in pravila oblikovanja strukture datotek v XML obliki

Strukture XML datotek s podatki evropskih nalogov, izpiska, delnega izpisa, obrestnega lista ter s podatki na prehodnem davčnem podračunu (v nadaljevanju poročilo PDP) določa Struktura elektronske oblike plačilnih navodil, izpiskov o prometu in stanju, delnih izpisov in obrestnih listov.

Strukture XML datotek opisane tudi v poglavjih:

Evropski nalog

Izpisek
 
Delni izpis

Obrestni list
 
Poročilo PDP

Ime datoteke v xml obliki mora biti oblikovano na naslednji način:

a) datoteke, posredovane prek UJPnet:
 

  • EvropskiNalog.xml za predložitev podatkov Evropskega naloga

b) datoteke, prevzete prek UJPnet:
 

  • PPPPPPPPPPPPPPPVVV_DDMMLL_izpisek.xml za prevzem podatkov Izpiska o stanju in transakcijah na računu/podračunu in posebnem namenskem  transakcijskem računu
PPPPPPPPPPPPPPP = številka računa/podračuna
VVV = šifra valute
DDMMLL = dan, mesec in leto izpiska
izpisek.xml = označuje datoteko z informacijami o stanju in transakcijah na računu/podračunu
  • DD_BBBBB_LLLLMMDD_DelniIzpis.xml za prevzem podatkov Delnega izpisa o stanju in o določenih transakcijah na računu/podračunu

DD = način priprave podatkov
BBBBB = oznaka prejemnika
LLLLMMDD = leto, mesec in dan delnega izpisa
DelniIzpis.xml = označuje datoteko z informacijami o stanju in o določenih transakcijah na podračunu

  • PPPPPPPPPPPPPPPVVV_DDMMLL_ObrestniList.xml za prevzem podatkov Obrestnega Lista o dnevnih obrestih za prosta denarna sredstva na EZR in posebnem namenskem transakcijskem računu
PPPPPPPPPPPPPPP = številka računa/podračuna
VVV = šifra valute
DDMMLL = dan, mesec in leto izdelave obrestnega lista
ObrestniList.xml = označuje datoteko z informacijami o obračunanih obrestih za stanja na EZR in PNTR
  • PDP_PPPPPPPPPPPPPPP_DDMMLLLL.xml za prevzem podatkov Poročila PDP z informacijami o prilivih in preknjižbah na prehodnem davčnem podračunu za prejemnika sredstev javnofinančnih prihodkov

PDP
=
označuje datoteko z informacijami o prilivih in preknjižbah na PDP
PPPPPPPPPPPPPPP
=
številka PDP
DDMMLLLL
=
dan, mesec in leto izdelave poročila PDP

Vse xml datoteke (razen Delni Izpis, Obrestni List in Poročilo PDP) morajo biti pripravljene v skladu s pravili podatkovnega standarda ZBSxml 2.1.
 
Sheme xml datotek v podatkovnem standardu ZBSxml 2.1

Datoteka Izpisek je lahko opremljena z dodatnimi podatki, katere definira shema xml za dodatne podatke v izpisku.

Datoteka Delni Izpis mora biti pripravljena v skladu s shemo xml za podatke v delnem izpisu.

Datoteka Obrestni List mora biti pripravljena v skladu s shemo xml za podatke v obrestnem listu.

Datoteka Poročilo PDP mora biti pripravljena v skladu s shemo xml za podatke v poročilu PDP.

Podatki, ki so definirani v shemah xml za dodatne podatke v izpisku, za podatke v delnem izpisu, za podatke v obrestnem listu in za podatke v poročilu PDP, niso zajeti v podatkovnem standardu ZBSxml 2.1.

Vsebinske podatke (Paket) sestavlja splošen vodilni zapis (element Vodilni Zapis ali element Vodilni Stavek) in skupek vsebinskih elementov, ki opredeljujejo vsebino specifičnega sporočila plačilnih storitev (npr. element Evropski Nalog). Paket xml lahko vsebuje le istovrstne vsebinske elemente (npr. več elementov Evropski Nalog). V istem xml paketu ni dovoljeno kombinirati različnih vsebinskih elementov.

Standard ZBSxml uporablja za zapis števil in datumov standardne podatkovne tipe xsd. Zato števila ne vsebujejo vodilnih ničel ali pozitivnega predznaka, decimalno ločilo je pika, zapis datuma je v skladu z ISO 8601 ipd. Vsa (cela in realna) števila so privzeto pozitivna (število 0 in pozitivna števila), razen v tistih primerih, v katerih je to izrecno navedeno.

Kadar se dokument ZBSxml prenaša v binarni obliki, je lahko kodiran v skladu s poljubno kodno tabelo, kot je to opredeljeno v standardni specifikaciji xml (npr. UTF-8 idr.).

V dokumentih xml se lahko v znakovnih nizih (ang. string) uporabljajo  znaki, ki so podprti v kodni tabeli UTF-8.

Pri izmenjavi podatkov so dovoljeni le sledeči znaki:

a b c č ć d e f g h i j k l m n o p q r s š t u v w x y z ž
A B C Č Ć D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/ - ? ( ) . , ' +
CR LF Space

pri čemer: 
     • vrstica se ne sme začeti s Space ali z "-"
     • prazna vrstica (brez znakov, sami Space)

UJP in proračunski uporabnik morata podpreti obdelavo in hranjenje nabora slovenskih črk, posebnih znakov ( / - ? ( ) . , ' + ) in cifer 0123456789. Pri medbančni izmenjavi ponudniki plačilnih storitev spreminjajo šumnike in druge znake v nabor dovoljenih znakov po SWIFT shemi. Po istem pravilu oziroma pravilu v Implementacijskih smernicah za CT (Credit transfer) se zadeve ureja tudi za čezmejna plačila po SEPA shemi.

Pomen posameznih stolpcev in oznak v elementih xml:

ZNAČKA oznaka elementa (značka), ki se uporablja v dokumentu xml (angl. TAG)
Obv. PU določa, ali mora proračunski uporabnik - plačnik izpolniti vrednost elementa
DA element je obvezen, mora biti prisoten v dokumentu xml
NE element je lahko prisoten v dokumentu xml, ni pa obvezen
PP element mora biti prisoten v dokumentu xml, vendar le pod določenimi pogoji oziroma pravili
  - element ne sme biti prisoten v dokumentu xml
Znaki niz poljubnih znakov
Cifre niz znakov, ki vsebuje samo številke
Črke niz znakov, ki vsebuje samo črke
Datum standardni datumski podatkovni tip xsd, skladen z obliko ISO 8601 (LLLL-MM-DD)
Prejemnik določa prejemnika posameznega elementa v dokumentu xml
VSI element v dokumentu xml prejmejo vsi prejemniki
DN element v dokumentu xml prejmejo le prejemniki, ki imajo zakonsko podlago oziroma dovoljenje nadzornika za prejemanje širšega nabora podatkov


Prevajalne tabele (XML – TXT) - pripomoček pri pripravi strukture XML

 


© 2020 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo