Evropski nalog

Struktura datoteke EvropskiNalog.xml za predložitev podatkov

Evropski nalog je elektronski plačilni nalog v strukturi xml, s katerim se lahko izvršijo naslednja plačila:
 

  • domača in čezmejna plačila v evrih, ki izpolnjujejo pogoje SEPA (banke prejemnikov plačil so vključene v okolje SEPA, plačilne transakcije pa posredovane prek plačilnega sistema STEP2 - SEPA IKP oziroma SEPA EKP) ter
  • domača in čezmejna plačila v evrih, ki ne izpolnjujejo pogoje SEPA (banka prejemnika ni vključena v okolje SEPA, zneski so večji kot 50.000€, nujna plačila) plačilne transakcije pa izpolnjujejo pogoje za STP (Straight Through Processing) obdelavo, posredovane pa so v drug plačilni sistem, in sicer STEP2 XCT oziroma TARGET2.

Evropski nalog je lahko individualno ali množično plačilo:
 
  • individualno plačilo (način obdelave SNGL) – vsak nalog v paketu z evropskimi nalogi je v prometu prikazan oziroma knjižen posamično v breme računa plačnika in v dobro računa prejemnika plačila
  • množično plačilo (način obdelave GRPD) – vsi nalogi v paketu z evropskimi nalogi so prikazani oziroma knjiženi v breme računa plačnika v skupnem znesku z eno transakcijo, v dobro računov prejemnikov plačil pa posamično.

Datoteka s podatki evropskih plačilnih nalogov vsebuje element Vodilni Zapis in enega ali več elementov Evropski Nalog


Struktura elementa Vodilni Zapis

Ime elementa Format elementa Značka   Opis elementa Obv. PU
Številka računa nalogodajalca 34 znakov StevilkaRacunaNalogodajalca

Številka računa/podračuna plačnika v IBAN strukturi

DA
Številka paketa 6 cifer StevilkaPaketa

Zaporedna številka paketa, ki jo določi plačnik

DA
Datum paketa Datum DatumPaketa

Datum paketa, ki se lahko od tekočega koledarskega dneva izmenjave paketa razlikuje za največ 15 dni

DA
Način obdelave 4 črke NacinObdelave

Način obdelave, in sicer SNGL (posamezni nalog v breme - individualno plačilo) ali GRPD (zbirni nalog v breme - množično plačilo) 

DAStruktura elementa Evropski Nalog
 

Ime elementa Format elementa Značka Opis elementa Obv. PU
Referenčnaoznaka
naloga nalogodajalca 
35 znakov  ReferencnaOznakaNaloga
Nalogodajalca                 

Referenca v breme, namenjena uparjanju (knjiženju) odprtih postavk v lastnih evidencah. Če plačnik uporablja strukturirano referenco v breme, mora kot prva dva znaka v element vpisati oznako »SI« (slovenska referenca) ali »RF« (evropska referenca)  ter referenco oblikovati skladno s Prilogo 1 Pravilnika o izvajanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike. Če plačnik uporablja podračun JFP skupine A ali podračun JFP skupine B, ki ima predpisan model reference je uporaba elementa obvezna, in sicer se uporabi slovenska referenca (SI).                        

PP      
Referenčna oznaka naloga banke 35 znakov ReferencnaOznakaNaloga
Banke
Referenčna oznaka naloga UJP -
Nujnost 1 cifra Nujnost Dovoljena vrednost tega elementa je »0«. Za nujne naloge plačnik izbere vrednost »0«.V primeru nujnega plačila bo plačilni nalog usmerjen v plačilni sistem TARGET2.
V primeru nujnega čezmejnega plačila je obvezen vpis matične številke v element Identifikacija nalogodajalca/Lastna identifikacija.
NE
Prioriteta 2 cifri Prioriteta Dvomestna števila, ki so večja od 50 (51-59). DA
Številka računa nalogodajalca 34 znakov StevilkaRacuna
Nalogodajalca
Številka računa/podračuna plačnika v IBAN strukturi DA
Nalogodajalec   Nalogodajalec Skupek elementov z osnovnimi podatki o plačniku DA
+Naziv   70 znakov Naziv Naziv plačnika DA
+Naslov   70 znakov Naslov Naslov plačnika, in sicer ulica in hišna številka DA
+Naslov 1 70 znakov Naslov1 Naslov plačnika, in sicer poštna številka in kraj DA
+Oznaka države 2 črki Drzava Enolična oznaka države plačnika (SI – konstanta) DA
Identifikacija Nalogodajalca   IdentifikacijaNalogodajalca Skupek elementov s podatki o identifikaciji plačnika NE
+Identifikacija pravne osebe   PravnaOseba Element »Identifikacija pravne osebe« določa identifikacijo plačnika in lahko vsebuje največ enega izmed naslednjih elementov NE
++BIC - Bank Identifier Code 8 ali 11 znakov BIC Plačnik se identificira z BIC kodo NE
++IBEI - International Business       Entity Identifier 10 znakov IBEI Plačnik se identificira z IBEI oznako NE
++BEI - Business Entity Identifier 8 ali 11 znakov BEI Plačnik se identificira z BEI oznako NE
++EANGLN 13 cifer EANGLN Plačnik se identificira z EANGLN NE
++CHIPSU Universal Identification 8 znakov CHIPSU Plačnik se identificira z CHIPSU univerzalno kodo. Vsebina elementa se mora začeti z nizom »CH« in nadaljevati s šestimi numeričnimi znaki. NE
++DUNS Data Universal Identification 9 cifer DUNS Plačnik se identificira z DUNS kodo NE
++Bančna partija – identifikacija 35 znakov BancnaPartija Zapis po izboru plačnika NE
++Davčna številka 35 znakov DavcnaStevilka Plačnik se identificira z davčno številko NE
++Lastna identifikacija   LastnaIdentifikacija Identifikacija plačnika, ki ni med zgoraj navedenimi NE
+++Identifikacija 35 znakov Identifikacija Če se za identifikacijo plačnika uporabi lastno identifikacijo je element »Identifikacija« obvezen. Podatki o šifri PU ali matični številki plačnika ali podatek O Vknjižbi in Odredbi (za plačilne naloge  v breme državnega  proračuna) ali podatek, ki ga poljubno določi plačnik.V primeru čezmejnega nujnega plačila, plačila z zneskom 50.000,00 EUR in več ali v primeru BIC kode banke, ki ni v SEPA je obvezen vpis matične številke. DA
+++Izdajatelj dokumenta 35 znakov Izdajatelj Izdajatelj identifikacije zapisane v prejšnjem elementu »Identifikacija« NE
Številka računa prejemnika 34 znakov StevilkaRacunaPrejemnika Številka računa/podračuna prejemnika v IBAN strukturi DA
Prejemnik   Prejemnik Skupek elementov z osnovnimi podatki o prejemniku DA
+Naziv 70 znakov Naziv Naziv prejemnika DA
+Naslov 70 znakov Naslov Naslov prejemnika, in sicer ulica in hišna številka DA
+Naslov 1 70 znakov Naslov1 Naslov prejemnika, in sicer poštna številka in kraj prejemnika DA
+Oznaka države 2 črki Drzava Enolična oznaka države prejemnika (npr. SI) DA
+Koda SWIFT 8 ali 11 znakov KodaSWIFT Podatek o SWIFT (BIC)kodi banke prejemnika Podatek je obvezen za čezmejna plačila, za domača plačila je neobvezen. V primeru BIC kode banke, ki ni v SEPA bo plačilni nalog usmerjen v plačilni sistem TARGET2.
V primeru čezmejnega plačila z BIC kodo banke, ki ni v SEPA je obvezen vpis matične številke v element Identifikacija nalogodajalca/Lastna identifikacija.
PP
Identifikacija prejemnika 70 znakov IdentifikacijaPrejemnika Skupek elementov s podatki o identifikaciji prejemnika NE
+Identifikacija pravne osebe   PravnaOseba Element »Identifikacija pravne osebe« določa identifikacijo prejemnika in lahko vsebuje največ enega izmed naslednjih elementov. Uporaba tega elementa se izključuje z uporabo elementa »Identifikacija fizične osebe«. NE
++BIC - Bank Identifier Code 8 ali 11 znakov BIC Prejemnik se identificira z BIC kodo NE
++IBEI - International Business Entity Identifier 10 znakov IBEI Prejemnik se identificira z IBEI oznako NE
++BEI - Business Entity Identifier 8 ali 11 znakov BEI Prejemnik se identificira z BEI oznako NE
++EANGLN 13 cifer EANGLN Prejemnik se identificira z EANGLN NE
++CHIPSU Universal Identification 8 znakov CHIPSU Prejemnik se identificira z CHIPSU univerzalno kodo. Vsebina elementa se mora začeti z nizom »CH« in nadaljevati s šestimi numeričnimi znaki NE
++DUNS Data Uuniversal Identification 9 cifer DUNS Prejemnik se identificira z DUNS kodo NE
++Bančna partija - identifikacija 35 znakov BancnaPartija Zapis po izboru prejemnika NE
++Davčna številka 35 znakov DavcnaStevilka Prejemnik se identificira z davčno številko NE
++Lastna identifikacija   LastnaIdentifikacija Identifikacija prejemnika, ki ni med zgoraj navedenimi NE
+++Identifikacija 35 znakov Identifikacija Če se za identifikacijo pravne osebe uporabi lastna identifikacija je element »Identifikacija« obvezen. Niz znakov, ki enolično identificira prejemnika. DA
+++Izdajatelj dokumenta 35 znakov Izdajatelj Izdajatelj identifikacije zapisane v  elementu »Identifikacija« NE
+Identifikacija fizične osebe   FizicnaOseba Element »Identifikacija fizične osebe« določa identifikacijo prejemnika in lahko vsebuje največ enega izmed naslednjih elementov. Uporaba tega elementa se izključuje z uporabo elementa »Identifikacija pravne osebe« NE
++Številka vozniškega dovoljenja 35 znakov VozniskoDovoljenje Prejemnik se identificira s številko vozniškega dovoljenja NE
++Številka komitenta 35 znakov StevilkaKomitenta Prejemnik se identificira s številko komitenta NE
++Številka zdravstvenega zavarovanja 35 znakov ZdravstvenoZavarovanje Prejemnik se identificira s številko zdravstvenega zavarovanja NE
++Matična številka nerezidenta 35 znakov MaticnaStevilkaNerezidenta Prejemnik se identificira z matično številko nerezidenta NE
++Številka potnega lista 35 znakov PotniList Prejemnik se identificira s številko potnega lista NE
++Davčna številka 35 znakov DavcnaStevilka Prejemnik se identificira z davčno številko NE
++Številka osebne izkaznice 35 znakov OsebnaIzkaznica Prejemnik se identificira s številko osebne izkaznice NE
++Identifikacijska številka zaposlenega 35 znakov StevilkaZaposlenega Prejemnik se identificira z identifikacijsko številko zaposlenega NE
++Datum in kraj rojstva   RojstniPodatki Prejemnik se identificira z rojstnimi podatki NE
+++Datum rojstva Datum DatumRojstva Če se za identifikacijo fizične osebe uporabijo rojstni podatki, potem je element »Datum rojstva« obvezen. Datum rojstva je opredeljen s standardnim podatkovnim tipom xs:date. DA
+++Regija rojstva 35 znakov RegijaRojstva Regija rojstva NE
+++Mesto rojstva 35 znakov MestoRojstva Če se za identifikacijo fizične osebe uporabijo rojstni podatki, potem je element »Mesto rojstva« obvezen. DA
+++Država rojstva 2 črki DrzavaRojstva Če se za identifikacijo fizične osebe uporabijo rojstni podatki, potem je element »Država rojstva« obvezen. DA
++Druga identifikacija   DrugaIdentifikacija Identifikacija prejemnika, ki ni med zgoraj navedenimi NE
+++Identifikacija 35 znakov Identifikacija Če se za identifikacijo fizične osebe uporabi druga identifikacija, potem je element  »Identifikacija« obvezen. Niz znakov, ki enolično identificira prejemnika. DA
+++Vrsta identifikacije 35 znakov VrstaIdentifikacije Če se za identifikacijo fizične osebe uporabi druga identifikacija, potem je element »Vrsta identifikacije« obvezen. Vrsta identifikacije zapisane v prejšnjem elementu »Identifikacija«. DA
++Izdajatelj dokumenta 35 znakov Izdajatelj Izdajatelj identifikacije NE
Vrsta plačilnega instrumenta 4 črke VrstaPlacilnegaInstrumenta SEPA – konstanta NE
Podatki o nakazilu   PodatkiONakazilu Skupek elementov s podatki o nakazilu PP
+Strukturirana referenca   StrukturiranaReferenca Za domače plačilne transakcije se priporoča uporaba elementa »Strukturirana referenca«, medtem ko se za čezmejne plačilne transakcije lahko uporablja  element »Strukturirana referenca« ali element »Nestrukturirana referenca«. Uporaba elementa »Strukturirana referenca« se izključuje z uporabo elementa »Nestrukturirana referenca«. Če plačnik uporablja strukturirano referenco v dobro mora kot prva dva znaka v element vpisati oznako »SI« (slovenska referenca) ali »RF« (evropska referenca) in referenco oblikovati skladno s Prilogo 1 Pravilnika o izvajanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike. Kadar plačnik uporablja podračun JFP skupine A ali podračun JFP skupine B, ki ima predpisan model reference je uporaba elementa
+obvezna, in sicer se uporabi slovenska referenca SI.
PP
++Referenca 35 znakov Referenca Enolična in nedvoumna oznaka reference vpisane  v skladu s Prilogo 1 Pravilnika o izvajanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike. DA
++Dodaten opis namena 34 znakov DodatenOpisNamena Dodatni podatki o referenci NE
+Nestrukturirana    referenca 140 znakov NestrukturiranaReferenca Nestrukturirana referenca oziroma podatek, ki ga poljubno določi plačnik PP
Referenčna stranka nalogodajalca   ReferencnaStranka
Nalogodajalca
Skupek elementov s podatki o dolžniku NE
+Naziv stranke 70 znakov NazivStranke Kratek naziv in naslov dolžnika PP
+Identifikacija   Identifikacija Identifikacija dolžnika PP
++Identifikacija pravne osebe   PravnaOseba Element »Identifikacija pravne osebe« določa identifikacijo dolžnika in lahko vsebuje največ enega izmed naslednjih elementov. Uporaba tega elementa se izključuje z uporabo elementa »Identifikacija fizične osebe«. NE
+++BIC - Bank Identifier Code 8 ali 11 znakov BIC Dolžnik se identificira z BIC kodo NE
+++IBEI - International Business Entity Identifier 10 znakov IBEI Dolžnik se identificira z IBEI oznako NE
+++BEI - Business Entity Identifier 8 ali 11 znakov BEI Dolžnik se identificira z BEI oznako NE
+++EANGLN 13 cifer EANGLN Dolžnik se identificira z EANGLN NE
+++CHIPSU Universal Identification 8 znakov CHIPSU Dolžnik se identificira z CHIPSU univerzalno kodo. Vsebina elementa se mora začeti z nizom »CH« in nadaljevati s 6 numeričnimi znaki NE
+++DUNS Data Universal Identification 9 cifer DUNS Dolžnik se identificira z DUNS kodo NE
+++Bančna partija - identifikacija 35 znakov BancnaPartija Zapis po izboru dolžnika NE
+++Davčna številka 35 znakov DavcnaStevilka Dolžnik se identificira z davčno številko NE
+++Lastna identifikacija   LastnaIdentifikacija Identifikacija dolžnika, ki ni med zgoraj navedenimi NE
++++Identifikacija 35 znakov Identifikacija Če se za identifikacijo dolžnika uporabi lastna identifikacija je element »Identifikacija« obvezen. Vsebuje podatke o šifri PU ali matični številki dolžnika ali podatek o Vknjižbi ali podatek o Odredbi (za plačilne naloge v breme državnega  proračuna) ali podatek, ki ga poljubno določi dolžnik DA
++++Izdajatelj dokumenta 35 znakov Izdajatelj Izdajatelj identifikacije zapisane v prejšnjem elementu »Identifikacija« NE
++Identifikacija fizične osebe   FizicnaOseba Element »Identifikacija fizične osebe« določa identifikacijo dolžnika in lahko vsebuje največ enega izmed naslednjih elementov. Uporaba tega elementa se izključuje z uporabo elementa »Identifikacija pravne osebe« NE
+++Številka vozniškega dovoljenja 35 znakov VozniskoDovoljenje Dolžnik se identificira s številko vozniškega dovoljenja NE
+++Številka komitenta 35 znakov StevilkaKomitenta Dolžnik se identificira s številko komitenta NE
+++Številka zdravstvenega zavarovanja 35 znakov ZdravstvenoZavarovanje Dolžnik se identificira s številko zdravstvenega zavarovanja NE
+++Matična številka nerezidenta 35 znakov MaticnaStevilkaNerezidenta Dolžnik se identificira z matično številko nerezidenta NE
+++Številka potnega lista 35 znakov PotniList Dolžnik se identificira s številko potnega lista NE
+++Davčna številka 35 znakov DavcnaStevilka Dolžnik se identificira z davčno številko NE
+++Številka osebne izkaznice 35 znakov OsebnaIzkaznica Dolžnik se identificira s številko osebne izkaznice NE
+++Identifikacijska številka zaposlenega 35 znakov StevilkaZaposlenega Dolžnik se identificira z identifikacijsko številko zaposlenega NE
+++Datum in kraj rojstva   RojstniPodatki Dolžnik se identificira z rojstnimi podatki NE
++++Datum rojstva Datum DatumRojstva Če se za identifikacijo fizične osebe uporabijo rojstni podatki, potem je element »Datum rojstva« obvezen.
Datum rojstva je opredeljen s standardnim podatkovnim tipom xs:date.

DA

++++Regija rojstva

35 znakov

Regija, Rojstva

Regija rojstva

 NE

++++Mesto rojstva


 
35 znakov MestoRojstva Če se za identifikacijo fizične osebe uporabijo rojstni podatki, potem je element »Mesto rojstva« obvezen DA
++++Država rojstva 2 črki DrzavaRojstva Če se za identifikacijo fizične osebe uporabijo rojstni podatki, potem je element »Država rojstva« obvezen DA
+++Druga identifikacija   DrugaIdentifikacija Identifikacija dolžnika, ki ni med zgoraj navedenimi NE
++++Identifikacija 35 znakov Identifikacija Če se za identifikacijo fizične osebe uporabi druga identifikacija, potem je element  »Identifikacija« obvezen. Niz znakov, ki enolično identificira dolžnika. DA
++++Vrsta identifikacije 35 znakov VrstaIdentifikacije Če se za identifikacijo fizične osebe uporabi druga identifikacija, potem je element  »Vrsta Identifikacije« obvezen. Vrsta identifikacije zapisane v prejšnjem elementu »Identifikacija« DA
+++Izdajatelj dokumenta 35 znakov Izdajatelj Izdajatelj identifikacije NE
Referenčna stranka prejemnika   ReferencnaStranka
Prejemnika
Skupek elementov s podatki o upniku NE
+Naziv stranke 70 znakov NazivStranke Ime ali naziv upnika PP
+Identifikacija 70 znakov Identifikacija Identifikacija upnika PP
++Identifikacija pravne osebe   PravnaOseba Element »Identifikacija pravne osebe« določa identifikacijo upnika in lahko vsebuje največ enega izmed naslednjih elementov. Uporaba tega elementa se izključuje z uporabo elementa »Identifikacija fizične osebe«. NE
+++BIC - Bank Identifier Code 8 ali 11 znakov BIC Upnik se identificira z BIC kodo NE
+++IBEI - International Business Entity Identifier 10 znakov IBEI Upnik se identificira z IBEI oznako NE
+++BEI - Business Entity Identifier 8 ali 11 znakov BEI Upnik se identificira z BEI oznako NE
+++EANGLN 13 cifer EANGLN Upnik se identificira z EANGLN NE
+++CHIPSU Universal Identification 8 znakov CHIPSU Upnik se identificira z CHIPSU univerzalno kodo. Vsebina elementa se mora začeti z nizom »CH« in nadaljevati s 6 numeričnimi znaki. NE
+++DUNS Data Universal Identification 9 cifer DUNS Upnik se identificira z DUNS kodo NE
+++Bančna partija - identifikacija 35 znakov BancnaPartija Zapis po izboru upnika NE
+++Davčna številka 35 znakov DavcnaStevilka Upnik se identificira z davčno številko NE
+++Lastna identifikacija   LastnaIdentifikacija Identifikacija upnika, ki ni med zgoraj navedenimi NE
++++Identifikacija 35 znakov Identifikacija Če se za identifikacijo pravne osebe uporabi lastna identifikacija je element »Identifikacija« obvezen. Niz znakov, ki enolično identificira prejemnika. DA
++++Izdajatelj dokumenta 35 znakov Izdajatelj Izdajatelj identifikacije zapisane v prejšnjem elementu »Identifikacija« NE
++Identifikacija fizične osebe   FizicnaOseba Element »Identifikacija fizične osebe« določa identifikacijo upnika in lahko vsebuje največ enega izmed naslednjih elementov. Uporaba tega elementa se izključuje z uporabo elementa »Identifikacija pravne osebe«. NE
+++Številka vozniškega dovoljenja 35 znakov VozniskoDovoljenje Upnik se identificira s številko vozniškega dovoljenja NE
+++Številka komitenta 35 znakov StevilkaKomitenta Upnik se identificira s številko komitenta NE
+++Številka zdravstvenega zavarovanja 35 znakov ZdravstvenoZavarovanje Upnik se identificira s številko zdravstvenega zavarovanja NE
+++Matična številka nerezidenta 35 znakov MaticnaStevilkaNerezidenta Upnik se identificira z matično številko nerezidenta NE
+++Številka potnega lista 35 znakov PotniList Upnik se identificira s številko potnega lista NE
+++Davčna številka 35 znakov DavcnaStevilka Upnik se identificira z davčno številko NE
+++Številka osebne izkaznice 35 znakov OsebnaIzkaznica Upnik se identificira s številko osebne izkaznice NE
+++Identifikacijska številka zaposlenega 35 znakov StevilkaZaposlenega Upnik se identificira z identifikacijsko številko zaposlenega NE
+++Datum in kraj rojstva   RojstniPodatki Upnik se identificira z rojstnimi podatki NE
++++Datum rojstva Datum DatumRojstva Če se za identifikacijo fizične osebe uporabijo rojstni podatki, potem je element »Datum rojstva« obvezen. Datum rojstva je opredeljen s standardnim podatkovnim tipom xs:date. DA
++++Regija rojstva 35 znakov RegijaRojstva Regija rojstva NE
++++Mesto rojstva 35 znakov MestoRojstva Če se za identifikacijo fizične osebe uporabijo rojstni podatki, potem je element »Mesto rojstva« obvezen DA
++++Država rojstva 2 črki DrzavaRojstva Če se za identifikacijo fizične osebe uporabijo rojstni podatki, potem je element »Država rojstva« obvezen DA
+++Druga identifikacija   DrugaIdentifikacija Identifikacija upnika, ki ni med zgoraj navedenimi NE
++++Identifikacija 35 znakov Identifikacija Če se za identifikacijo fizične osebe uporabi druga identifikacija, potem je element  »Identifikacija« obvezen. Niz znakov, ki enolično identificira upnika. DA
++++Vrsta identifikacije 35 znakov VrstaIdentifikacije Če se za identifikacijo fizične osebe uporabi druga identifikacija, potem je element  »Vrsta identifikacije« obvezen. Vrsta identifikacije zapisane v prejšnjem elementu »Identifikacija«. DA
+++Izdajatelj dokumenta 35 znakov Izdajatelj Izdajatelj identifikacije NE
Znesek plačila   ZnesekPlacila Skupek elementov s podatki o znesku plačila DA
+Znesek 11 cifer Znesek Znesek plačila, in sicer z največ devet celoštevilskih mest in največ dvema decimalnima mestoma, negativni zneski niso dovoljeni. V primeru zneska višjega od 50.000,00 EUR bo plačilni nalog usmerjen v plačilni sistem TARGET2. V primeru čezmejnega plačila z zneskom 50.000,00 EUR in več je obvezen vpis matične številke v element Identifikacija nalogodajalca/Lastna identifikacija in šifre osnove plačila v element Statistično poročanje/Osnova plačila. DA
+Oznaka valute 3 črke OznakaValute EUR – konstanta DA
Statistično poročanje   StatisticnoPorocanje Skupek elementov s podatki za statistično poročanje. Uporaba elementa »Vrsta posla« se izključuje z uporabo elementa »Osnova plačila« DA
+Vrsta posla 5 znakov VrstaPosla Statistična šifra. Za domača plačila se uporablja vrsta posla A8929, za čezmejna plačila se uporablja vrsta posla T9999. NE
+Osnova plačila   OsnovaPlacila
++Šifra osnove plačila 3 cifre SifraOsnoveP, lacila Šifra osnove plačila. V primeru zne, s, ka višjega ali enakega 50.000 EUR je vrednost , v elem, entu »Šifra o, snove plačila« šifra osnove za statistiko iz šifranta BS. V primeru zne, ska manjšega, od 50.000 EUR element »Šifra osnove plačila« vsebu, je trimestno številčno oznako »000«. 
Seznam - šifre osnov 
DA
++Dodatni podatki za 
statistiko             
70 znakov DodatniPodatki Dodatni podatki za statistiko           PP     
  
Datum obdelave Datum DatumObdelave Datum obdelave naloga v breme računa/podračuna plačnika DA
Koda namena 4 znaki KodaEksterna  Koda namena po ISO šifrantu 
Šifrant kod namenov plačil
DA 
Kategorija namena 35 znakov KategorijaNamena Dodatna koda namena plačnika, po prosti izbiri plačnika (do 35 znakov) ali koda namena po ISO šifrantu (štirje znaki).
Seznam - kategorije namenov
NE
Vrsta sporočila 1 cifra VrstaSporocila Z vrednostjo elementa »Vrsta sporočila« plačnik določa aktivnost izvajalcu plačilnih storitev. Dovoljeni vrednosti sta: 
- »0« - izvršitev in 
- »1« - preklic
DA


Primer dokumenta XML z izsekom elementa Evropski Nalog


© 2020 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo