Izpisek


Struktura datoteke Izpisek.xml za prevzem podatkov
   

Izpisek.xml je elektronski izpisek v strukturi xml in vsebuje domače, čezmejne in druge plačilne  transakcije.   

Datoteka s podatki izpiska vsebuje en element Vodilni Zapis in en element Izpisek.   

Element Izpisek  sestavljajo
 podrejeni  elementi  Glava Izpiska,  Promet  in  Povzetek izpiska.  Vse postavke Prometa in Povzetka Izpiska se nanašajo na isto valuto, kot je definirana v Glavi Izpiska.   

Element Promet oziroma vsaka postavka prometa v izpisku je lahko opremljena z dodatnimi podatki, in sicer so to Plačnik stroškov, Referenčni tečaj BS, Nakupni tečaj BS, Prodajni tečaj BS, Preračun ter Referenčna stranka nalogodajalca ali Referenčna stranka prejemnika. Dodaten podatek je tudi element Povzetek Izpiska, ki vsebuje Znesek zaseženih sredstev in Znesek razpoložljivega stanja. Dodatni podatki niso definirani v shemi ZBSxml 2.1, definira jih shema xml za dodatne podatke v izpisku.

Vse podatke oziroma elemente, ki so bili izpolnjeni v izvirni transakciji plačnika mora ponudnik plačilnih storitev oziroma UJP zapisati v elementu Izpisek.     


Struktura elementa Vodilni Izpis
 

Ime elementa Format elementa Značka Opis elementa
Številka računa nalogodajalca 34 znakov StevilkaRacunaNalogodajalca Številka računa/podračuna plačnika v IBAN strukturi
Številka paketa 6 cifer StevilkaPaketa Zaporedna številka paketa, ki jo določi UJP
Datum paketa Datum DatumPaketa Datum paketa
 

Struktura elementa Glava Izpiska

 

Ime elementa Format elementa Značka Opis elementa
Številka izpiska 5 cifer StevilkaIzpiska Številka izpiska, ki znotraj tekočega leta enolično narašča za račun/podračun
Koda SWIFT 8 ali 11 znakov KodaSWIFT BIC koda Banke Slovenije: BSLJSI2X (konstanta)
Številka računa nalogodajalca 34 znakov StevilkaRacunaNalogodajalca Številka računa/podračuna v strukturi IBAN
Oznaka valute 3 črke OznakaValute Oznaka valute na katero se nanašajo vsi zneski elementa »Glava izpiska«
Znesek začetnega stanja 18 cifer ZnesekZacetnoStanje Podatek o stanju sredstev na začetku sporočanega poslovnega obdobja na računu/podračunu. Dovoljuje negativne zneske in vsebuje največ 16 celoštevilskih mest in največ dve decimalni mesti
Znesek končnega stanja 18 cifer ZnesekKoncnoStanje Podatek o stanju sredstev na koncu sporočanega poslovnega obdobja na računu/podračunu. Dovoljuje negativne zneske in vsebuje največ 16 celoštevilskih mest in največ dve decimalni mesti
Skupaj v breme   SkupajVBreme Skupek elementov s podatki o skupni bremenitvi
+Znesek 18 cifer Znesek Podatek o skupnem stanju prometa v breme v okviru sporočanega poslovnega obdobja na računu/podračunu. Dovoljuje negativne zneske in vsebuje največ 16 celoštevilskih mest in največ dve decimalni mesti
+Število transakcij 6 cifer SteviloTransakcij Podatek o številu knjiženih transakcij v breme računa/podračuna v okviru obdobja poročanja
Skupaj v dobro   SkupajVDobro Skupek elementov s podatki o skupni odobritvi
+Znesek 18 cifer Znesek Podatek o skupnem stanju prometa v dobro v okviru sporočanega poslovnega obdobja na računu/podračunu. Dovoljuje negativne zneske in vsebuje največ 16 celoštevilskih mest in največ dve decimalni mesti
+Število transakcij 6 cifer SteviloTransakcij Podatek o številu knjiženih transakcij v dobro računa/podračuna v okviru obdobja poročanja.
Datum začetka obdobja Datum DatumZacetkaObdobja Podatek o spodnji datumski meji za katero se izpisek poroča
Datum konca obdobja Datum DatumKoncaObdobja Podatek o zgornji datumski meji za katero se izpisek poroča
Datum predhodnega izpiska Datum DatumPredhodnegaIzpiska Podatek o zgornji datumski meji predhodnega izpiskaStruktura elementa Promet

 

Ime elementa Format elementa Značka Opis elementa
Referenčna oznaka naloga nalogodajalca 35 znakov ReferencnaOznakaNaloga
Nalogodajalca               
Namenjena uparjanju (knjiženju) odprtih postavk v lastnih evidencah - referenca v breme vpisana v skladu s Prilogo 1 Pravilnika o izvajanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike.
Referenčna oznaka naloga banke 35 znakov ReferencnaOznakaNaloga
Banke
Referenčna oznaka naloga UJP – enolična oznaka plačilne transakcije, ki se uporablja tudi za reševanje reklamacij
Podatki o nalogodajalcu   PodatkiONalogodajalcu Uporaba elementa »Podatki o nalogodajalcu« se izključuje z uporabo elementa »Podatki o prejemniku«, razen za podatke o »Referenčni stranki nalogodajalca« v primeru da so ti  na odlivnem plačilnem nalogu.
+Nalogodajalec   Nalogodajalec Skupek elementov s podatki o plačniku
++Naziv 70 znakov Naziv Podatek o vrednosti elementa »Naziv« iz prilivnega plačilnega naloga
++Naslov 70 znakov Naslov Podatek o vrednosti elementa »Naslov«, in sicer ulica in hišna številka iz prilivnega plačilnega naloga
++Naslov 1 70 znakov Naslov1 Podatek o vrednosti elementa »Naslov 1«, in sicer poštna številka in kraj iz prilivnega plačilnega naloga
++Oznaka države 2 črki Drzava Podatek o vrednosti elementa »Oznaka države« iz prilivnega plačilnega naloga
++Številka računa 34 znakov StevilkaRacuna Podatek o vrednosti elementa »Številka računa« iz prilivnega plačilnega naloga
++Koda SWIFT 8 ali 11
znakov
KodaSwift Podatek o vrednost elementa »Koda SWIFT« (BIC koda) iz prilivnega plačilnega naloga
+Identifikacija nalogodajalca 35 znakov IdentifikacijaNalogodajalca Podatki o identifikaciji plačnika iz prilivnega plačilnega naloga
++Identifikacija pravne osebe   PravnaOseba Element »Identifikacija pravne osebe« določa identifikacijo plačnika in lahko vsebuje največ enega izmed naslednjih elementov. Uporaba tega elementa se izključuje z uporabo elementa »Identifikacija fizične osebe«
+++BIC - Bank Identifier Code 8 ali 11
znakov
BIC Plačnik se je identificiral z BIC kodo
+++IBEI - International Business Entity Identifier 10 znakov IBEI Plačnik se je identificiral z IBEI oznako
+++BEI - Business Entity Identifier 8 ali 11
znakov
BEI Plačnik se je identificiral z BEI oznako
+++EANGLN 13 cifer EANGLN Plačnik se je identificiral z EANGLN
+++CHIPSU Universal identification 8 znakov CHIPSU Plačnik se je identificiral z CHIPSU univerzalno kodo. Vsebina elementa se mora začeti z nizom »CH« in nadaljevati s šestimi numeričnimi znaki
+++DUNS Data Universal Identification 9 cifer DUNS Plačnik se je identificiral z DUNS kodo
+++Bančna partija - identifikacija 35 znakov BancnaPartija Plačnik se je identificiral z zapisom po lastnem izboru
+++Davčna številka 35 znakov DavcnaStevilka Plačnik se je identificiral z davčno številko
+++Lastna identifikacija   LastnaIdentifikacija Plačnik se je identificiral z elementom, ki ni med zgoraj navedenimi
++++Identifikacija 35 znakov Identifikacija Šifra PU ali matična številka plačnika ali podatek o Vknjižbi in Odredbi ali podatek, ki ga poljubno določi plačnik
++++Izdajatelj dokumenta 35 znakov Izdajatelj Izdajatelj identifikacije zapisane v prejšnjem elementu »Identifikacija«
++Identifikacija fizične osebe   FizicnaOseba Element »Identifikacija fizične osebe« določa identifikacijo plačnika in lahko vsebuje največ enega izmed naslednjih elementov. Uporaba tega elementa se izključuje z uporabo elementa »Identifikacija pravne osebe«
+++Številka vozniškega dovoljenja 35 znakov VozniskoDovoljenje Plačnik se je identificiral s številko vozniškega dovoljenja
+++Številka komitenta 35 znakov StevilkaKomitenta Plačnik se je identificiral s številko komitenta
+++Številka zdravstvenega zavarovanja 35 znakov ZdravstvenoZavarovanje Plačnik se je identificiral s številko zdravstvenega zavarovanja
+++Matična številka nerezidenta 35 znakov MaticnaStevilkaNerezidenta Plačnik se je identificiral z matično številko nerezidenta
+++Številka potnega lista 35 znakov PotniList Plačnik se je identificiral s številko potnega lista
+++Davčna številka 35 znakov DavcnaStevilka Plačnik se je identificiral z davčno številko
+++Številka osebne izkaznice 35 znakov OsebnaIzkaznica Plačnik se je identificiral s številko osebne izkaznice
+++Identifikacijska številka zaposlenega 35 znakov StevilkaZaposlenega Plačnik se je identificiral z Identifikacijsko številko zaposlenega
+++Datum in kraj rojstva   RojstniPodatki Plačnik se je identificiral z rojstnimi  podatki
++++Datum rojstva Datum DatumRojstva Datum rojstva je opredeljen s standardnim podatkovnim tipom xs:date.
++++Regija rojstva 35 znakov RegijaRojstva Regija rojstva
++++Mesto rojstva 35 znakov MestoRojstva Mesto rojstva
++++Država rojstva 2 črki DrzavaRojstva Država rojstva
+++Druga identifikacija   DrugaIdentifikacija Plačnik se je identificiral z elementom, ki ni med zgoraj navedenimi
++++Identifikacija 35 znakov Identifikacija Niz znakov, ki enolično identificira plačnika
++++Vrsta identifikacije 35 znakov VrstaIdentifikacije Vrsta identifikacije zapisane v prejšnjem elementu »Vrsta identifikacije«
+++Izdajatelj dokumenta 35 znakov Izdajatelj Izdajatelj identifikacije
+Referenčna stranka nalogodajalca   ReferencnaStranka
Nalogodajalca            
Skupek elementov o dolžniku. V primeru, da je na odlivnem nalogu uporabljen tako element Referenčna stranka nalogodajalca kot tudi element Referenčna stranka prejemnika, se element Referenčna stranka nalogodajalca v izpisku zapiše kot dodaten podatek.                     
++Naziv stranke 70 znakov NazivStranke Vrednost elementa »Naziv stranke« iz prilivnega plačilnega naloga
++Identifikacija 14 znakov Identifikacija Vrednost elementa »Identifikacija« iz prilivnega plačilnega naloga
+++Identifikacija pravne osebe   PravnaOseba Element »Identifikacija pravne osebe« določa identifikacijo dolžnika in lahko vsebuje največ enega izmed naslednjih elementov. Uporaba tega elementa se izključuje z uporabo elementa »Identifikacija fizične osebe«
++++BIC- Bank Identifier Code 8 ali 11
znakov
BIC Dolžnik se je identificiral z BIC kodo
++++IBEI - International Business Entity Identifier 10 znakov IBEI Dolžnik se je identificiral z IBEI oznako
++++BEI - Business Entity Identifier 8 ali 11
znakov
BEI Dolžnik se je identificiral z BEI oznako
++++EANGLN 13 cifer EANGLN Dolžnik se je identificiral z EANGLN
++++CHIPSU Universal identification 8 znakov CHIPSU Dolžnik se je identificiral z CHIPSU univerzalno kodo. Vsebina elementa se mora začeti z nizom »CH« in nadaljevati s šestimi numeričnimi znaki
++++DUNS Data universal identification 9 cifer DUNS Dolžnik se je identificiral z DUNS kodo
++++Bančna partija - identifikacija 35 znakov BancnaPartija Dolžnik se je identificiral z zapisom po lastnem izboru
++++Davčna številka 35 znakov DavcnaStevilka Dolžnik se je identificiral z davčno številko
++++Lastna identifikacija   LastnaIdentifikacija Dolžnik se je identificiral z elementom, ki ni med zgoraj navedenimi
+++++Identifikacija 35 znakov Identifikacija Šifra PU ali matična številka dolžnika ali podatek o Vknjižbi in Odredbi ali podatek, ki ga poljubno določi dolžnik
+++++Izdajatelj dokumenta 35 znakov Izdajatelj Izdajatelj identifikacije zapisane v prejšnjem elementu »Identifikacija«
+++Identifikacija fizične osebe   FizicnaOseba Element »Identifikacija fizične osebe« določa identifikacijo dolžnika in lahko vsebuje največ enega izmed naslednjih elementov. Uporaba tega elementa se izključuje z uporabo elementa »Identifikacija pravne osebe«
++++Številka vozniškega dovoljenja 35 znakov VozniskoDovoljenje Dolžnik se je identificiral s številko vozniškega dovoljenja
++++Številka komitenta 35 znakov StevilkaKomitenta Dolžnik se je identificiral s številko komitenta
++++Številka zdravstvenega zavarovanja 35 znakov ZdravstvenoZavarovanje Dolžnik se je identificiral s številko zdravstvenega zavarovanja
++++Matična številka nerezidenta 35 znakov MaticnaStevilkaNerezidenta Dolžnik se je identificiral z matično številko nerezidenta
++++Številka potnega lista 35 znakov PotniList Dolžnik se je identificiral s številko potnega lista
++++Davčna številka 35 znakov DavcnaStevilka Dolžnik se je identificiral z davčno številko
++++Številka osebne izkaznice 35 znakov OsebnaIzkaznica Dolžnik se je identificiral s številko osebne izkaznice
++++Identifikacijska številka zaposlenega 35 znakov StevilkaZaposlenega Dolžnik se je identificiral z identifikacijsko številko zaposlenega
++++Datum in kraj rojstva   RojstniPodatki Dolžnik se je identificiral z rojstnimi podatki
+++++Datum rojstva Datum DatumRojstva Datum rojstva je opredeljen s standardnim podatkovnim tipom xs:date
+++++Regija rojstva 35 znakov RegijaRojstva Regija rojstva
+++++Mesto rojstva 35 znakov MestoRojstva Mesto rojstva
+++++Država rojstva 2 črki DrzavaRojstva Država rojstva
++++Druga identifikacija   DrugaIdentifikacija Dolžnik se je identificiral z elementom, ki ni med zgoraj navedenimi
+++++Identifikacija 35 znakov Identifikacija Niz znakov, ki enolično identificira plačnika
+++++Vrsta identifikacije 35 znakov VrstaIdentifikacije Vrsta identifikacije zapisane v prejšnjem elementu »Vrsta identifikacije«
++++Izdajatelj dokumenta 35 znakov Izdajatelj Izdajatelj identifikacije
Podatki o prejemniku   PodatkiOPrejemniku Uporaba elementa »Podatki o prejemniku« se izključuje z uporabo elementa »Podatki o plačniku«, razen za podatke o »Referenčni stranki prejemnika«  v primeru da so le ti  na prilivnem plačilnem nalogu.
+Prejemnik   Prejemnik Skupek elementov s podatki o prejemniku
++Naziv 70 znakov Naziv Vrednost elementa »Naziv« iz odlivnega plačilnega naloga
++Naslov 70 znakov Naslov Vrednost elementa »Naslov«, in sicer ulica in hišna številka iz odlivnega plačilnega naloga
++Naslov 1 70 znakov Naslov1 Vrednost elementa »Naslov 1«, in sicer poštna številka in kraj iz odlivnega plačilnega naloga
++Oznaka države 2 črki Drzava Vrednost elementa »Oznaka države« iz odlivnega plačilnega naloga
++Številka računa 34 znakov StevilkaRacuna V primeru individualnega plačila (način obdelave SNGL) vrednost elementa »Številka računa« iz odlivnega plačilnega naloga.V primeru množičnega plačila (način obdelave GRPD) fiktivna številka računa 01111-1111111111
++Koda SWIFT 8 ali 11
znakov
KodaSwift Vrednost elementa »Koda SWIFT« (BIC koda) iz odlivnega plačilnega naloga
+Identifikacija prejemnika 70 znakov IdentifikacijaPrejemnika Podatki o identifikaciji prejemnika iz odlivnega plačilnega naloga
++Identifikacija pravne osebe   PravnaOseba Element »Identifikacija pravne osebe« določa identifikacijo prejemnika in lahko vsebuje največ enega izmed naslednjih elementov. Uporaba tega elementa se izključuje z uporabo elementa »Identifikacija fizične osebe«
+++BIC - Bank Identifier Code 8 ali 11
znakov
BIC Prejemnik se je identificiral z BIC kodo
+++IBEI - International Business Entity Identifier 10 znakov IBEI Prejemnik se je identificiral z IBEI oznako
+++BEI - Business Entity Identifier 8 ali 11
znakov
BEI Prejemnik se je identificiral z BEI oznako
+++EANGLN 13 cifer EANGLN Prejemnik se je identificiral z EANGLN
+++CHIPSU Universal Identification 8 znakov CHIPSU Prejemnik se je identificiral z CHIPSU univerzalno kodo. Vsebina elementa se mora začeti z nizom »CH« in nadaljevati s šestimi numeričnimi znaki
+++DUNS Data Universal Identification 9 cifer DUNS Prejemnik se je identificiral z DUNS kodo
+++Bančna partija - identifikacija 35 znakov BancnaPartija Prejemnik se je identificiral z zapisom po lastnem izboru
+++Davčna številka 35 znakov DavcnaStevilka Prejemnik se je identificiral z davčno številko
+++Lastna identifikacija   LastnaIdentifikacija Prejemnik se je identificiral z elementom,  ki ni med zgoraj navedenimi
++++Identifikacija 35 znakov Identifikacija Če se za identifikacijo pravne osebe uporabi lastna identifikacija je element »Identifikacija« obvezen. Niz znakov, ki enolično identificira prejemnika
++++Izdajatelj dokumenta 35 znakov Izdajatelj Izdajatelj identifikacije zapisane v prejšnjem elementu »Identifikacija«
++Identifikacija fizične osebe   FizicnaOseba Element »Identifikacija fizične osebe« določa identifikacijo prejemnika in lahko vsebuje največ enega izmed naslednjih elementov. Uporaba tega elementa se izključuje z uporabo elementa »Identifikacija pravne osebe«
+++Številka vozniškega dovoljenja 35 znakov VozniskoDovoljenje Prejemnik se je identificiral s številko vozniškega dovoljenja
+++Številka komitenta 35 znakov StevilkaKomitenta Prejemnik se je identificiral s številko komitenta
+++Številka zdravstvenega zavarovanja 35 znakov ZdravstvenoZavarovanje Prejemnik se je identificiral s številko zdravstvenega zavarovanja
+++Matična številka nerezidenta 35 znakov MatičnaStevilkaNerezidenta Prejemnik se je identificiral z matično številko nerezidenta
+++Številka potnega lista  35 znakov PotniList Prejemnik se je identificiral s številko potnega lista
+++Davčna številka 35 znakov DavcnaStevilka Prejemnik se je identificiral z davčno številko
+++Številka osebne izkaznice 35 znakov OsebnaIzkaznica Prejemnik se je identificiral s številko osebne izkaznice
+++Identifikacijska številka zaposlenega 35 znakov StevilkaZaposlenega Prejemnik se je identificiral z  identifikacijsko številko zaposlenega
+++Datum in kraj rojstva   RojstniPodatki Prejemnik se je identificiral z rojstnimi  podatki
++++Datum rojstva Datum DatumRojstva Datum rojstva je opredeljen s standardnim podatkovnim tipom xs:date
++++Regija rojstva 35 znakov RegijaRojstva Regija rojstva
++++Mesto rojstva 35 znakov MestoRojstva Mesto rojstva
++++Država rojstva 2 črki DrzavaRojstva Država rojstva
+++Druga identifikacija   DrugaIdentifikacija Prejemnik se je identificiral z elementom, ki ni med zgoraj navedenimi
++++Identifikacija 35 znakov Identifikacija Niz znakov, ki enolično identificira prejemnika
++++Vrsta identifikacije 35 znakov VrstaIdentifikacije Vrsta identifikacije zapisane v prejšnjem elementu »Vrsta identifikacije«
++++Izdajatelj dokumenta 35 znakov Izdajatelj Izdajatelj identifikacije
+Referenčna stranka prejemnika   ReferencnaStranka
Prejemnika
Skupek elementov s podatki o upniku. V primeru, da je na prilivnem nalogu uporabljen tako element Referenčna stranka prejemnika kot tudi element Referenčna stranka nalogodajalca, se element Referenčna stranka prejemnika v izpisku zapiše kot dodaten podatek
++Naziv stranke 70 znakov   NazivStranke Vrednost elementa »Naziv stranke« iz odlivnega  plačilnega naloga
++Identifikacija 70 znakov Identifikacija Vrednost elementa »Identifikacija« iz odlivnega plačilnega naloga
+++Identifikacija pravne osebe   PravnaOseba Element »Identifikacija pravne osebe« določa identifikacijo upnika in lahko vsebuje največ enega izmed naslednjih elementov. Uporaba tega elementa se izključuje z uporabo elementa »Identifikacija fizične osebe«
++++BIC - Bank Identifier Code 8 ali 11
znakov
BIC Upnik  se je identificiral z BIC kodo
++++IBEI - International Business Entity Identifier 10 znakov IBEI Upnik se je identificiral z IBEI oznako
++++BEI - Business Entity Identifier 8 ali 11
znakov
BEI Upnik se je identificiral z BEI oznako
++++EANGLN 13 cifer EANGLN Upnik se je identificiral z EANGLN
++++CHIPSU Universal Identification 8 znakov CHIPSU Upnik se je identificiral z CHIPSU univerzalno kodo. Vsebina elementa se mora začeti z nizom »CH« in nadaljevati s šestimi numeričnimi znaki
++++DUNS Data Universal Identification 9 cifer DUNS Upnik se je identificiral z DUNS kodo
++++Bančna partija - identifikacija 35 znakov BancnaPartija Upnik se je identificiral z zapisom po lastnem izboru
++++Davčna številka 35 znakov DavcnaStevilka Upnik se je identificiral z davčno številko
++++Lastna identifikacija   LastnaIdentifikacija Upnik se je identificirala z elementom, ki ni med zgoraj navedenimi
+++++Identifikacija 35 znakov Identifikacija Če se za identifikacijo pravne osebe uporabi lastna identifikacija je element »Identifikacija« obvezen. Niz znakov, ki enolično identificira prejemnika
+++++Izdajatelj dokumenta 35 znakov Izdajatelj Izdajatelj identifikacije zapisane v prejšnjem elementu »Identifikacija«
+++Identifikacija fizične osebe   FizicnaOseba Element »Identifikacija fizične osebe« določa identifikacijo upnika in lahko vsebuje največ enega izmed naslednjih elementov. Uporaba tega elementa se izključuje z uporabo elementa »Identifikacija pravne osebe«
++++Številka vozniškega dovoljenja 35 znakov VozniskoDovoljenje Upnik se je identificiral s številko vozniškega dovoljenja
++++Številka komitenta 35 znakov StevilkaKomitenta Upnik se je identificiral s številko komitenta
++++Številka zdravstvenega zavarovanja 35 znakov ZdravstvenoZavarovanje Upnik se je identificiral s številko zdravstvenega zavarovanja
++++Matična številka nerezidenta 35 znakov MaticnaStevilkaNerezidenta Upnik se je identificiral z matično številko nerezidenta
++++Številka potnega lista 35 znakov PotniList Upnik se je identificiral s številko potnega lista
++++Davčna številka 35 znakov DavcnaStevilka Upnik se je identificiral z davčno številko
++++Številka osebne izkaznice 35 znakov OsebnaIzkaznica Upnik se je identificiral s številko osebne izkaznice
++++Identifikacijska številka zaposlenega 35 znakov StevilkaZaposlenega Upnik se je identificiral z  identifikacijsko številko zaposlenega
++++Datum in kraj rojstva   RojstniPodatki Upnik se je identificiral z rojstnimi  podatki
+++++Datum rojstva Datum DatumRojstva Datum rojstva je opredeljen s standardnim podatkovnim tipom xs:date
+++++Regija rojstva 35 znakov RegijaRojstva Regija rojstva
+++++Mesto rojstva 35 znakov MestoRojstva Mesto rojstva
+++++Država rojstva 2 črki DrzavaRojstva Država rojstva
++++Druga identifikacija   DrugaIdentifikacija Upnik se je identificiral z elementom, ki ni med zgoraj navedenimi
+++++Identifikacija 35 znakov Identifikacija Niz znakov, ki enolično identificira upnika
+++++Vrsta identifikacije 35 znakov VrstaIdentifikacije Vrsta identifikacije zapisane v prejšnjem elementu »Vrsta identifikacije«
++++Izdajatelj dokumenta 35 znakov Izdajatelj Izdajatelj identifikacije
Podatki o nakazilu   PodatkiONakazilu Je skupek elementov s podatki o nakazilu
+Strukturirana referenca   StrukturiranaReferenca Uporaba elementa »Strukturirana referenca« se priporoča za domače plačilne transakcije, medtem ko se za čezmejne plačilne transakcije lahko uporablja element »Strukturirana referenca« ali element »Nestrukturirana referenca«. Uporaba elementa »Strukturirana referenca« se izključuje z uporabo elementa »Nestrukturirana referenca«. Če plačnik uporablja strukturirano referenco v dobro, mora kot prva dva znaka v element vpisati oznako »SI« ali »RF« ter referenco oblikovati skladno s Prilogo 1 Pravilnika o izvajanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike.
Kadar plačnik uporablja podračun JFP skupine A ali podračun JFP skupine B, ki ima predpisan model reference je uporaba elementa obvezna, in sicer se uporabi referenca SI
 
++Referenca 35 znakov Referenca Vrednost elementa »Referenca« iz odlivnega plačilnega naloga
++Dodaten opis , namena 34 znakov DodatenOpisNamena V, redn, ost , elementa »Dodaten opis namen, a« iz odlivne, g, a ,, plačil, nega nalog, a
+ Nestukturira, na referenca 140 znakov NestukturiranaReferenca V, , , rednost elementa , ;», Nestukturi, rana referenca« iz odlivnega plačilnega naloga
Znesek plačila   ZnesekPlacila Skupek elementov s podatki o znesku plačila oziroma prejema plačila. Podatek je informativne narave in je različen od podatka Znesek samo ob kupoprodaji (v primeru Nalog Menjava)
+Znesek 15 cifer Znesek Znesek plačila, in sicer z največ trinajst celoštevilskih mest in največ dvema decimalnima mestoma, negativni zneski niso dovoljeni. Znesek iz odlivnega / prilivnega naloga.
+Oznaka valute 3 črke OznakaValute Vrednost elementa »Oznaka valute« iz odlivnega / prilivnega plačilnega naloga
Indikator knjižbe 1 cifra IndikatorKnjizbe Vrednost elementa »Indikator knjižbe« določa stran knjiženja prometa v breme ali v dobro na podračunu. Element ima dovoljene naslednje vrednosti:
- »1« - v breme
- »2« - v dobro
- »3« - storno v breme
- »4« - storno v dobro
Znesek     Skupek elementov s podatki o znesku glede na element »Indikator knjižbe«, ki določa znesek odobritve/obremenitve računa/podračuna
+Znesek 15 cifer Znesek Vrednost elementa »Znesek« iz odlivnega/prilivnega plačilnega naloga (npr. znesek plačila).
Negativni zneski niso dovoljeni.
15 mestno realno število – največ trinajst celoštevilskih mest in največ dve decimalni mesti
+Oznaka valute  3 črke OznakaValute Vrednost elementa »Oznaka valute iz odlivnega/prilivnega plačilnega naloga
Datum medbančne poravnave Datum DatumMedbancne
Poravnave
Datum poravnave kreditnih plačil
Vrsta posla 5 znakov VrstaPosla Vrednost elementa »Vrsta posla« iz odlivnega/prilivnega plačilnega naloga
Vrsta prometa 4 znaki VrstaPrometa Vrednost elementa »Vrsta prometa« definira vrsto plačila, in sicer SP01 – individualno plačilo (SNGL) ali SP02 – množično plačilo (GRPD) in določa vzrok zavrnitve plačila. Za zavrnitev plačila se zapiše štirimestna koda po ISO  šifrantu.
Seznam – kode zavrnitev
Koda namena 4 znaki KodaEksterna Vrednost elementa »Koda namena« po ISO šifrantu iz odlivnega / prilivnega plačilnega naloga
Šifrant kod namenov plačil 
Kategorija namena 35 znakov KategorijaNamena Vrednost elementa »Kategorija namena« je dodatna koda namena plačnika po prosti izbiri plačnika (do 35 znakov) ali koda namena po ISO šifrantu (štirje znaki) iz odlivnega / prilivnega plačilnega naloga 
Seznam - kategorije namenov
Datum valute Datum DatumValute Vrednost elementa »Datumu valute« je datum obremenitve oziroma odobritve računa/podračuna plačnika/prejemnika iz odlivnega / prilivnega plačilnega naloga
Datum knjiženja Datum DatumKnjizenja Vrednost elementa »Datum knjiženja« je datum knjiženja transakcije na računu/podračunu
Dodatni podatki UJP   ujp:DodatniPodatki Dodatne podatke definira shema xml za dodatne podatke v izpisku
+Plačnik stroškov 3 črke zb:PlacnikStroskov Vrednost elementa »Plačnik stroškov« iz odlivnega/prilivnega plačilnega naloga. Vrednosti so: SHA, OUR in BEN
+Referenčni tečaj BS 20 cifer ujp:TecajReferencni Referenčni tečaj BS na datum izpiska, ki je zapisan s premakljivo decimalno vejico. Vrednost elementa se izpolni v primeru kritja iz tuje valute
+Nakupni tečaj BS 20 cifer ujp:TecajNakupni Nakupni tečaj BS na datum izpiska, ki je zapisan s premakljivo decimalno vejico. Vrednost elementa se izpolni v primeru kupoprodaje
+Prodajni tečaj BS  20 cifer ujp:TecajProdajni  Prodajni tečaj BS na datum izpiska, ki je zapisan s premakljivo decimalno vejico. Vrednost elementa se izpolni v primeru kupoprodaje (kritje v domači valuti, nakazilo v tuji valuti)
+Preračun   ujp:ZnesekPreracun Vrednost elementa se izpolni v primeru bremenitve podračuna v tuji valuti
++Znesek Znesek zb:Znesek Znesek preračuna, in sicer z največ trinajst celoštevilskih mest in največ dvema decimalnima mestoma, negativni zneski niso dovoljeni.
Znesek v EUR je preračunan znesek transakcije v EUR po referenčnem tečaju BS na dan obremenitve ali odobritve računa/podračuna.
 
++Oznaka valute 3 črke zb:OznakaValute Oznaka valute preračuna je vedno EUR


Struktura elementa Povzetek Izpiska
 

Ime elementa Format elementa Značka  Opis elementa
Dodatni podatki UJP   ujp:DodatniPodatki Dodatne podatke definira shema xml za dodatne podatke v izpisku

+Znesek zaseženih sredstev

18 cifer

ZnesekZasezenaSredstva 

Podatek o stanju zaseženih sredstev na računu/podračunu, zaseženih na podlagi sodnih sklepov

+Znesek razpoložljivega stanja

18 cifer

ZnesekRazpolozljivo Stanje 

Podatek o stanju razpoložljivih sredstev na računu/podračunu je razlika elementov Znesek končnega stanja in Znesek zaseženih sredstev 

 Primer dokumenta XML z isekom elementa Izpisek


© 2020 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo