Delni izpis

Struktura datoteke DelniIzpis.xml za prevzem podatkov
     

Datoteka s podatki delnega izpisa vsebuje en element Vodilni Zapis in en element Delni Izpis.   

Element Delni Izpis
je sestavljen iz enega ali več elementov Glava Izpiska in enega ali več elementov Promet.   

Podatki v datoteki Delni Izpis niso definirani v shemi ZBSxml 2.1, definira jih shema xml za podatke v delnem izpisu.

Vse podatke oziroma elemente, ki so bili izpolnjeni v izvirni transakciji plačnika, mora ponudnik plačilnih storitev oziroma UJP zapisati v elementu Delni Izpis.     

Struktura elementa Vodilni Zapis
 
Ime elementa Format elementa Značka   Opis elementa
Oznaka prejemnika delnega izpisa 5 znakov OznakaPrejemnikaDI           Oznaka prejemnika delnega izpisa
Šifra proračunskega uporabnika 5 cifer SifraPU Šifra proračunskega uporabnika
Način priprave podatkov 2 znaka PripravaPodatkov Način priprave podatkov
Številka paketa 6 cifer StevilkaPaketa Zaporedna številka paketa, ki jo določi UJP
Datum paketa Datum DatumPaketa Datum paketa
Koda SWIFT 8 ali 11 
znakov
KodaSWIFT BIC koda Banke Slovenije: BSLJSI2X (konstanta)

Struktura elementa Glava izpiska
 
Ime elementa Format elementa Značka Opis elementa
Številka delnega izpisa 5 cifer StevilkaIzpiska Številka delnega izpisa, ki znotraj tekočega leta enolično narašča za račun/podračun
Številka podračuna nadzornika 34 znakov StevilkaRacunaNalogodajalca Številka računa/podračuna nadzornika v strukturi IBAN – glede na število kriterijev je lahko zapisanih n-računov/podračunov z eno ali več transakcijami
Oznaka valute       3 črke OznakaValute Oznaka valute na katero se nanašajo vsi zneski elementa »Glava izpiska«
Znesek začetnega stanja 18 cifer ZnesekZacetnoStanje Podatek o stanju sredstev na začetku sporočanega poslovnega obdobja na računu/podračunu Dovoljuje negativne zneske in vsebuje največ 16 celoštevilskih mest in največ dve decimalni mesti. Podatek se prikazuje le pri načinu priprave delnega izpisa D4.
Znesek končnega stanja 18 cifer ZnesekKoncnoStanje Podatek o stanju sredstev na koncu sporočanega poslovnega obdobja na računu/podračunu Dovoljuje negativne zneske in vsebuje največ 16 celoštevilskih mest in največ dve decimalni mesti. Podatek se prikazuje le pri načinu priprave delnega izpisa D4.
Kumulativni promet v breme 18 cifer KumulativnoBreme Skupni promet v breme v tekočem letu na računu/podračunu
Kumulativni promet v dobro 18 cifer KumulativnoDobro Skupni promet v dobro v tekočem letu na računu/podračunu
Skupaj v breme   SkupajVBreme Skupek elementov s podatki o skupni bremenitvi
+Znesek 18 cifer Znesek Podatek o skupnem stanju prometa v breme v okviru sporočanega poslovnega obdobja na računu/podračunu Dovoljuje negativne zneske in vsebuje največ 16 celoštevilskih mest in največ dve decimalni mesti.
+Število transakcij 6 cifer SteviloTransakcij Podatek o številu knjiženih transakcij v breme podračuna v okviru obdobja poročanja
Skupaj v dobro   SkupajVDobro Skupek elementov s podatki o skupni odobritvi
+Znesek 18 cifer Znesek Podatek o skupnem stanju prometa v dobro v okviru sporočanega poslovnega obdobja na računu/podračunu Dovoljuje negativne zneske in vsebuje največ 16 celoštevilskih mest in največ dve decimalni mesti.
+Število transakcij 6 cifer SteviloTransakcij Podatek o številu knjiženih transakcij v dobro podračuna v okviru obdobja poročanja
Datum začetka obdobja Datum DatumZacetkaObdobja Podatek o spodnji datumski meji za katero se delni izpis poroča
Datum konca obdobja Datum DatumKoncaObdobja Podatek o zgornji datumski meji za katero se delni izpis poroča
Datum predhodnega izpiska Datum DatumPredhodnegaIzpiska Podatek o zgornji datumski meji predhodnega izpiska

Struktura elementa Promet
Ime elementa Format elementa Značka Opis elementa
Referenčna oznaka naloga nalogodajalca 35 znakov ReferencnaOznakaNaloga
Nalogodajalca
Namenjena uparjanju (knjiženju) odprtih postavk v lastnih evidencah – referenca v breme vpisana skladno s Pravili za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev
Prilogo 1 Pravilnika o izvajanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike.
 
Referenčna oznaka naloga banke 35 znakov ReferencnaOznakaNalogaBanke Referenčna oznaka naloga UJP – enolična oznaka plačilne transakcije, ki se uporablja tudi za reševanje reklamacij
Podatki o nalogodajalcu   PodatkiONalogodajalcu Uporaba elementa »Podatki o nalogodajalcu« se izključuje z uporabo elementa »Podatki o prejemniku«, razen za podatke o »Referenčni stranki nalogodajalca«, če so ti na odlivnem plačilnem nalogu.
+Nalogodajalec   Nalogodajalec Skupek elementov s podatki o plačniku
++Naziv 70 znakov Naziv Podatek o vrednosti elementa »Naziv« iz prilivnega plačilnega naloga
++Naslov 70 znakov Naslov Podatek o vrednosti elementa »Naslov«,in sicer ulica in hišna številka iz prilivnega plačilnega naloga
++Naslov 1 70 znakov Naslov1 Podatek o vrednosti elementa »Naslov 1«, in sicer poštna številka in kraj iz prilivnega plačilnega naloga
++Oznaka države 2 črki Drzava Podatek o vrednosti elementa »Oznaka države« iz prilivnega plačilnega naloga
++Številka računa 34 znakov StevilkaRacuna Podatek o vrednosti elementa »Številka računa« iz prilivnega plačilnega naloga
++Koda SWIFT 8 ali 11 znakov         KodaSwift Podatek o vrednost elementa »Koda SWIFT« (BIC koda) iz prilivnega plačilnega naloga
+Identifikacija nalogodajalca 35 znakov IdentifikacijaNalogodajalca Podatki o identifikaciji plačnika iz prilivnega plačilnega naloga
++Identifikacija pravne osebe   PravnaOseba Element »Identifikacija pravne osebe« določa identifikacijo plačnika in lahko vsebuje največ enega izmed naslednjih elementov. Uporaba tega elementa se izključuje z uporabo elementa »Identifikacija fizične osebe«
+++BIC - Bank Identifier Code 8 ali 11 znakov BIC Plačnik se je identificiral z BIC kodo
+++IBEI - International Business Entity Identifier 10 znakov IBEI Plačnik se je identificiral z IBEI oznako
+++BEI - Business Entity Identifier 8 ali 11 znakov BEI Plačnik se je identificiral z BEI oznako
+++EANGLN 13 cifer EANGLN Plačnik se je identificiral z EANGLN
+++CHIPSU Universal identification 8 znakov CHIPSU Plačnik se je identificiral z CHIPSU univerzalno kodo. Vsebina elementa se mora začeti z nizom »CH« in nadaljevati s šestimi numeričnimi znaki
+++DUNS Data Universal Identification 9 cifer DUNS Plačnik se je identificiral z DUNS kodo
+++Bančna partija - identifikacija 35 znakov BancnaPartija Plačnik se je identificiral z zapisom po lastnem izboru
+++Davčna številka 35 znakov DavcnaStevilka Plačnik se je identificiral z davčno številko
+++Lastna identifikacija   LastnaIdentifikacija Plačnik se je identificiral z elementom, ki ni med zgoraj navedenimi
++++Identifikacija 35 znakov Identifikacija Šifra PU ali matična številka plačnika ali podatek o Vknjižbi in Odredbi ali podatek, ki ga poljubno določi plačnik
++++Izdajatelj dokumenta 35 znakov Izdajatelj Izdajatelj identifikacije zapisane v prejšnjem elementu »Identifikacija«
++Identifikacija fizične osebe   FizicnaOseba Element »Identifikacija fizične osebe« določa identifikacijo plačnika in lahko vsebuje največ enega izmed naslednjih elementov. Uporaba tega elementa se izključuje z uporabo elementa »Identifikacija pravne osebe«.
+++Številka vozniškega dovoljenja 35 znakov VozniskoDovoljenje Plačnik se je identificiral s številko vozniškega dovoljenja
+++Številka komitenta 35 znakov StevilkaKomitenta Plačnik se je identificiral s številko komitenta
+++Številka zdravstvenega zavarovanja 35 znakov ZdravstvenoZavarovanje Plačnik se je identificiral s številko zdravstvenega zavarovanja
+++Matična številka nerezidenta 35 znakov MaticnaStevilkaNerezidenta Plačnik se je identificiral z matično številko nerezidenta
+++Številka potnega lista 35 znakov PotniList Plačnik se je identificiral s številko potnega lista
+++Davčna številka 35 znakov DavcnaStevilka Plačnik se je identificiral z davčno številko
+++Številka osebne izkaznice 35 znakov OsebnaIzkaznica Plačnik se je identificiral s številko osebne izkaznice
+++Identifikacijska številka zaposlenega 35 znakov StevilkaZaposlenega Plačnik se je identificiral z Identifikacijsko številko zaposlenega
+++Datum in kraj rojstva   RojstniPodatki Plačnik se je identificiral z rojstnimi  podatki
++++Datum rojstva Datum DatumRojstva Datum rojstva je opredeljen s standardnim podatkovnim tipom xs:date
++++Regija rojstva 35 znakov RegijaRojstva Regija rojstva
++++Mesto rojstva 35 znakov MestoRojstva Mesto rojstva
++++Država rojstva 2 črki DrzavaRojstva Država rojstva
+++Druga identifikacija   DrugaIdentifikacija Plačnik se je identificiral z elementom, ki ni med zgoraj navedenimi
++++Identifikacija 35 znakov Identifikacija Niz znakov, ki enolično identificira plačnika
++++Vrsta identifikacije 35 znakov VrstaIdentifikacije Vrsta identifikacije zapisane v prejšnjem elementu »Vrsta identifikacije«
+++Izdajatelj dokumenta 35 znakov Izdajatelj Izdajatelj identifikacije
+Referenčna stranka nalogodajalca   ReferencnaStrankaNalogodajalca Skupek elementov o dolžniku
++Naziv stranke 70 znakov NazivStranke Vrednost elementa »Naziv stranke« iz prilivnega plačilnega naloga
++Identifikacija 14 znakov Identifikacija Vrednost elementa »Identifikacija« iz prilivnega plačilnega naloga
+++Identifikacija pravne osebe   PravnaOseba Element »Identifikacija pravne osebe« določa identifikacijo dolžnika in lahko vsebuje največ enega izmed naslednjih elementov. Uporaba tega elementa se izključuje z uporabo elementa »Identifikacija fizične osebe«.
++++BIC- Bank Identifier Code 8 ali 11 znakov BIC Dolžnik se je identificiral z BIC kodo
++++IBEI - International Business Entity Identifier 10 znakov IBEI Dolžnik se je identificiral z IBEI oznako
++++BEI - Business Entity Identifier 8 ali 11 znakov BEI Dolžnik se je identificiral z BEI oznako
++++EANGLN 13 cifer EANGLN Dolžnik se je identificiral z EANGLN
++++CHIPSU Universal identification 8 znakov CHIPSU Dolžnik se je identificiral z CHIPSU univerzalno kodo. Vsebina elementa se mora začeti z nizom »CH« in nadaljevati s šestimi numeričnimi znaki
++++DUNS Data universal identification 9 cifer DUNS Dolžnik se je identificiral z DUNS kodo
++++Bančna partija - identifikacija 35 znakov BancnaPartija Dolžnik se je identificiral z zapisom po lastnem izboru
++++Davčna številka 35 znakov DavcnaStevilka Dolžnik se je identificiral z davčno številko
++++Lastna identifikacija   LastnaIdentifikacija Dolžnik se je identificiral z elementom, ki ni med zgoraj navedenimi
+++++Identifikacija 35 znakov Identifikacija Šifra PU ali matična številka dolžnika ali podatek o Vknjižbi in Odredbi ali podatek, ki ga poljubno določi dolžnik
+++++Izdajatelj dokumenta 35 znakov Izdajatelj Izdajatelj identifikacije zapisane v prejšnjem elementu »Identifikacija«
+++Identifikacija fizične osebe   FizicnaOseba Element »Identifikacija fizične osebe« določa identifikacijo dolžnika in lahko vsebuje največ enega izmed naslednjih elementov. Uporaba tega elementa se izključuje z uporabo elementa »Identifikacija pravne osebe«.
++++Številka vozniškega dovoljenja 35 znakov VozniskoDovoljenje Dolžnik se je identificiral s številko vozniškega dovoljenja
++++Številka komitenta 35 znakov StevilkaKomitenta Dolžnik se je identificiral s številko komitenta
++++Številka zdravstvenega zavarovanja 35 znakov ZdravstvenoZavarovanje Dolžnik se je identificiral s številko zdravstvenega zavarovanja
++++Matična številka nerezidenta 35 znakov MaticnaStevilkaNerezidenta Dolžnik se je identificiral z matično številko nerezidenta
++++Številka potnega lista 35 znakov PotniList Dolžnik se je identificiral s številko potnega lista
++++Davčna številka 35 znakov DavcnaStevilka Dolžnik se je identificiral z davčno številko
++++Številka osebne izkaznice 35 znakov OsebnaIzkaznica Dolžnik se je identificiral s številko osebne izkaznice
++++Identifikacijska številka zaposlenega 35 znakov StevilkaZaposlenega Dolžnik se je identificiral z identifikacijsko številko zaposlenega
++++Datum in kraj rojstva   RojstniPodatki Dolžnik se je identificiral z rojstnimi podatki
+++++Datum rojstva Datum DatumRojstva Datum rojstva je opredeljen s standardnim podatkovnim tipom xs:date
+++++Regija rojstva 35 znakov RegijaRojstva Regija rojstva
+++++Mesto rojstva 35 znakov MestoRojstva Mesto rojstva
+++++Država rojstva 2 črki DrzavaRojstva Država rojstva
++++Druga identifikacija   DrugaIdentifikacija Dolžnik se je identificiral z elementom, ki ni med zgoraj navedenimi
+++++Identifikacija 35 znakov Identifikacija Niz znakov, ki enolično identificira plačnika
+++++Vrsta identifikacije 35 znakov VrstaIdentifikacije Vrsta identifikacije zapisane v prejšnjem elementu »Vrsta identifikacije«
++++Izdajatelj dokumenta 35 znakov Izdajatelj Izdajatelj identifikacije
Podatki o prejemniku   PodatkiOPrejemniku Uporaba elementa »Podatki o prejemniku« se izključuje z uporabo elementa »Podatki o plačniku«, razen za podatke o »Referenčni stranki prejemnika«, če so ti na prilivnem plačilnem nalogu
+Prejemnik   Prejemnik Skupek elementov s podatki o prejemniku
++Naziv 70 znakov Naziv Vrednost elementa »Naziv« iz odlivnega plačilnega naloga
++Naslov 70 znakov Naslov Vrednost elementa »Naslov«, in sicer ulica in hišna številka iz odlivnega plačilnega naloga
++Naslov 1 70 znakov Naslov1 Vrednost elementa »Naslov 1«, in sicer poštna številka in kraj iz odlivnega plačilnega naloga
++Oznaka države 2 črki Drzava Vrednost elementa »Oznaka države« iz odlivnega plačilnega naloga
++Številka računa 34 znakov StevilkaRacuna Vrednost elementa »Številka računa« iz odlivnega plačilnega naloga
++Koda SWIFT 8 ali 11 znakov KodaSwift Vrednost elementa »Koda SWIFT« (BIC koda) iz odlivnega plačilnega naloga
+Identifikacija prejemnika 70 znakov IdentifikacijaPrejemnika Podatki o identifikaciji prejemnika iz odlivnega plačilnega naloga
++Identifikacija pravne osebe   PravnaOseba Element »Identifikacija pravne osebe« določa identifikacijo prejemnika in lahko vsebuje največ enega izmed naslednjih elementov. Uporaba tega elementa se izključuje z uporabo elementa »Identifikacija fizične osebe«.
+++BIC - Bank Identifier Code 8 ali 11 znakov BIC Prejemnik se je identificiral z BIC kodo
+++IBEI - International Business Entity Identifier 10 znakov IBEI Prejemnik se je identificiral z IBEI oznako
+++BEI - Business Entity Identifier 8 ali 11 znakov BEI Prejemnik se je identificiral z BEI oznako
+++EANGLN 13 cifer EANGLN Prejemnik se je identificiral z EANGLN
+++CHIPSU Universal Identification 8 znakov CHIPSU Prejemnik se je identificiral z CHIPSU univerzalno kodo. Vsebina elementa se mora začeti z nizom »CH« in nadaljevati s šestimi numeričnimi znaki.
+++DUNS Data Universal Identification 9 cifer DUNS Prejemnik se je identificiral z DUNS kodo
+++Bančna partija - identifikacija 35 znakov BancnaPartija Prejemnik se je identificiral z zapisom po lastnem izboru
+++Davčna številka 35 znakov DavcnaStevilka Prejemnik se je identificiral z davčno številko
+++Lastna identifikacija   LastnaIdentifikacija Prejemnik se je identificiral z elementom,  ki ni med zgoraj navedenimi
++++Identifikacija 35 znakov Identifikacija Če se za identifikacijo pravne osebe uporabi lastna identifikacija je element »Identifikacija« obvezen. Niz znakov, ki enolično identificira prejemnika
++++Izdajatelj dokumenta 35 znakov Izdajatelj Izdajatelj identifikacije zapisane v prejšnjem elementu »Identifikacija«
++Identifikacija fizične osebe   FizicnaOseba Element »Identifikacija fizične osebe« določa identifikacijo prejemnika in lahko vsebuje največ enega izmed naslednjih elementov. Uporaba tega elementa se izključuje z uporabo elementa »Identifikacija pravne osebe«
+++Številka vozniškega dovoljenja 35 znakov VozniskoDovoljenje Prejemnik se je identificiral s številko vozniškega dovoljenja
+++Številka komitenta 35 znakov StevilkaKomitenta Prejemnik se je identificiral s številko komitenta
+++Številka zdravstvenega zavarovanja 35 znakov ZdravstvenoZavarovanje , Prejemnik se je identificiral s številko zdravstve, nega zavarovanja
+++Matična številka nerezidenta 35 znakov MaticnaStevilkaNerezidenta Prejemnik se je identificiral z matično številko nerezidenta
+++Številka potnega lista 35 znakov PotniList Prejemnik se je identificiral s številko potnega lista
+++Davčna številka 35 znakov DavcnaStevilka Prejemnik se je identificiral z davčno številko
+++Številka osebne izkaznice 35 znakov OsebnaIzkaznica Prejemnik se je identificiral s številko osebne izkaznice
+++Identifikacijska številka zaposlenega 35 znakov StevilkaZaposlenega Prejemnik se je identificiral z  identifikacijsko številko zaposlenega
+++Datum in kraj rojstva   RojstniPodatki Prejemnik se je identificiral z rojstnimi  podatki
++++Datum rojstva Datum DatumRojstva Datum rojstva je opredeljen s standardnim podatkovnim tipom xs:date
++++Regija rojstva 35 znakov RegijaRojstva Regija rojstva
++++Mesto rojstva 35 znakov MestoRojstva Mesto rojstva
++++Država rojstva 2 črki DrzavaRojstva Država rojstva
+++Druga identifikacija   DrugaIdentifikacija Prejemnik se je identificiral z elementom, ki ni med zgoraj navedenimi
++++Identifikacija 35 znakov Identifikacija Niz znakov, ki enolično identificira prejemnika
++++Vrsta identifikacije 35 znakov VrstaIdentifikacije Vrsta identifikacije zapisane v prejšnjem elementu »Vrsta identifikacije«
++++Izdajatelj dokumenta 35 znakov Izdajatelj Izdajatelj identifikacije
+Referenčna stranka prejemnika   ReferencnaStrankaPrejemnika Skupek elementov s podatki o upniku
++Naziv stranke 70 znakov   NazivStranke Vrednost elementa »Naziv stranke« iz odlivnega  plačilnega naloga
++Identifikacija 70 znakov Identifikacija Vrednost elementa »Identifikacija« iz odlivnega plačilnega naloga
+++Identifikacija pravne osebe   PravnaOseba Element »Identifikacija pravne osebe« določa identifikacijo upnika in lahko vsebuje največ enega izmed naslednjih elementov. Uporaba tega elementa se izključuje z uporabo elementa »Identifikacija fizične osebe«.
++++BIC - Bank Identifier Code 8 ali 11 znakov BIC Upnik  se je identificiral z BIC kodo
++++IBEI - International Business Entity Identifier 10 znakov IBEI Upnik se je identificiral z IBEI oznako
++++BEI - Business Entity Identifier 8 ali 11 znakov BEI Upnik se je identificiral z BEI oznako
++++EANGLN 13 cifer EANGLN Upnik se je identificiral z EANGLN
++++CHIPSU Universal Identification 8 znakov CHIPSU Upnik se je identificiral z CHIPSU univerzalno kodo. Vsebina elementa se mora začeti z nizom »CH« in nadaljevati s šestimi numeričnimi znaki
++++DUNS Data Universal Identification 9 cifer DUNS Upnik se je identificiral z DUNS kodo
++++Bančna partija - identifikacija 35 znakov BancnaPartija Upnik se je identificiral z zapisom po lastnem izboru
++++Davčna številka 35 znakov DavcnaStevilka Upnik se je identificiral z davčno številko
++++Lastna identifikacija   LastnaIdentifikacija Upnik se je identificirala z elementom, ki ni med zgoraj navedenimi
+++++Identifikacija 35 znakov Identifikacija Če se za identifikacijo pravne osebe uporabi lastna identifikacija, je element »Identifikacija« obvezen. Niz znakov, ki enolično identificira prejemnika
+++++Izdajatelj dokumenta 35 znakov Izdajatelj Izdajatelj identifikacije zapisane v prejšnjem elementu »Identifikacija«
+++Identifikacija fizične osebe   FizicnaOseba Element »Identifikacija fizične osebe« določa identifikacijo upnika in lahko vsebuje največ enega izmed naslednjih elementov. Uporaba tega elementa se izključuje z uporabo elementa »Identifikacija pravne osebe«.
++++Številka vozniškega dovoljenja 35 znakov VozniskoDovoljenje Upnik se je identificiral s številko vozniškega dovoljenja
++++Številka komitenta 35 znakov StevilkaKomitenta Upnik se je identificiral s številko komitenta
++++Številka zdravstvenega zavarovanja 35 znakov ZdravstvenoZavarovanje Upnik se je identificiral s številko zdravstvenega zavarovanja
++++Matična številka nerezidenta 35 znakov MaticnaStevilkaNerezidenta Upnik se je identificiral z matično številko nerezidenta
++++Številka potnega lista 35 znakov PotniList Upnik se je identificiral s številko potnega lista
++++Davčna številka 35 znakov DavcnaStevilka Upnik se je identificiral z davčno številko
++++Številka osebne izkaznice 35 znakov OsebnaIzkaznica Upnik se je identificiral s številko osebne izkaznice
++++Identifikacijska številka zaposlenega 35 znakov StevilkaZaposlenega Upnik se je identificiral z  identifikacijsko številko zaposlenega
++++Datum in kraj rojstva   RojstniPodatki Upnik se je identificiral z rojstnimi  podatki
+++++Datum rojstva Datum DatumRojstva Datum rojstva je opredeljen s standardnim podatkovnim tipom xs:date
+++++Regija rojstva 35 znakov RegijaRojstva Regija rojstva
+++++Mesto rojstva 35 znakov MestoRojstva Mesto rojstva
+++++Država rojstva 2 črki DrzavaRojstva Država rojstva
++++Druga identifikacija   DrugaIdentifikacija Upnik se je identificiral z elementom, ki ni med zgoraj navedenimi
+++++Identifikacija 35 znakov Identifikacija Niz znakov, ki enolično identificira upnika
+++++Vrsta identifikacije 35 znakov VrstaIdentifikacije Vrsta identifikacije zapisane v prejšnjem elementu »Vrsta identifikacije«
++++Izdajatelj dokumenta 35 znakov Izdajatelj Izdajatelj identifikacije
Podatki o nakazilu   PodatkiONakazilu Je skupek elementov s podatki o nakazilu
+Strukturirana referenca   StrukturiranaReferenca Uporaba elementa »Strukturirana referenca« se priporoča za domače plačilne transakcije, medtem ko se za čezmejne plačilne transakcije lahko uporablja element »Strukturirana referenca« ali element »Nestrukturirana referenca«. Uporaba elementa »Strukturirana referenca« se izključuje z uporabo elementa »Nestrukturirana referenca«. Če plačnik uporablja strukturirano referenco v dobro, mora kot prva dva znaka v element vpisati oznako »SI« ali »RF«, referenco oblikovati skladno s Prilogo 1 Pravilnika o izvajanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike.  Kadar plačnik uporablja podraču JFP skupine A ali podračun JFP skupine B, ki ima predpisan model reference je uporaba elementa obvezna, in sicer se uporabi referenca SI
++Referenca 35 znakov Referenca Vrednost elementa »Referenca« iz odlivnega plačilnega naloga vpisana v skladu s Prilogo 1 Pravilnika o izvajanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike
++Dodaten opis namena 34 znakov DodatenOpisNamena Vrednost elementa »Dodaten opis namena« iz odlivnega plačilnega naloga
+Nestrukturirana referenca 140 znakov NestrukturiranaReferenca Vrednost elementa »Nestrukturirana referenca« iz odlivnega plačilnega naloga
Znesek plačila   ZnesekPlacila Skupek elementov s podatki o znesku plačila oziroma prejem, a plačila. P, odat, ek je in, formativne narave in je različen od poda, tka Znesek samo ob kupoprodaji (v primeru Nalog Menjava)&,, , , lt;, /td>
+Znesek 15 cifer Znesek Znesek plačila, in sicer z največ trinajst celoštevilskih mest in največ dvema decimalnima mestoma, negativni zneski niso dovoljeni. Znesek iz odlivnega / prilivnega naloga
+Oznaka valute 3 črke OznakaValute Vrednost elementa »Oznaka valute« iz odlivnega / prilivnega plačilnega naloga
Indikator knjižbe 1 cifra IndikatorKnjizbe Vrednost elementa  »Indikator knjižbe« določa stran knjiženja prometa v breme ali v dobro na računu/podračunu. Element ima dovoljene naslednje vrednosti: 
  -    »1« – v breme 
  -    »2« – v dobro 
  -    »3« – storno v breme 
  -    »4« – storno v dobro.
Znesek   Znesek Skupek elementov s podatki o znesku glede na element »Indikator knjižbe«, ki določa znesek odobritve / obremenitve računa
+Znesek 15 cifer Znesek Vrednost elementa »Znesek« iz odlivnega / prilivnega plačilnega naloga (npr. znesek plačila). Negativni zneski niso dovoljeni. 15 mestno realno število – največ trinajst celoštevilskih mest in največ dve decimalni mesti
+Oznaka valute 3 črke OznakaValute Vrednost elementa »Oznaka valute« iz odlivnega / prilivnega naloga
Datum medbančne poravnave Datum DatumMedbancnePoravnave Datum poravnave kreditnih plačil  
Vrsta posla 5 znakov VrstaPosla Vrednost elementa »Vrsta posla« iz odlivnega / prilivnega plačilnega naloga
Vrsta prometa 4 znaki VrstaPrometa Vrednost elementa »Vrsta prometa« definira vrsto plačila, in sicer SP01 – individualno plačilo (SNGL) ali SP02 – množično plačilo (GRPD) in določa vzrok zavrnitve plačila. Zavrnitve plačila so zapisane s štirimestnimi kodami po ISO šifrantu.
Seznam – kode zavrnitev
Koda namena 4 znaki
 
KodaEksterna Vrednost elementa »Koda namena« po ISO šifrantu iz odlivnega / prilivnega plačilnega naloga 
Šifrant kod namenov plačil
Kategorija namena 35 znakov KategorijaNamena Vrednost elementa »Kategorija namena« je dodatna koda namena plačnika po prosti izbiri plačnika (do 35 znakov) ali koda namena po ISO šifrantu (do štirje znaki)iz odlivnega / prilivnega plačilnega naloga
Seznam – kategorije namenov
Datum valute Datum DatumValute Vrednost elementa »Datumu valute« je datum obremenitve oziroma odobritve računa/podračuna plačnika/prejemnika iz odlivnega / prilivnega plačilnega naloga
Datum knjiženja Datum DatumKnjizenja Vrednost elementa »Datum knjiženja« je datum knjiženja transakcije na računu/podračunu.

Primer dokumenta XML z izsekom elementa DelniIzpis

© 2020 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo