Osebna izkaznica


Osnovni podatki


Ime:  Uprava Republike Slovenije za javna plačila
Skrajšano ime: UJP
Sedež: Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
Leto ustanovitve: 2002
Odgovorna oseba: mag. Aleksandra Miklavčič, generalna direktorica
Davčna številka: 106 41 424
Matična številka: 157 28 14
Šifra dejavnosti: 84.110
Transakcijski račun: 01100-6300109972
E-naslov:
E-naslov varnega elektronskega predala:
Spletni portal: www.ujp.gov.si
Telefon: (01) 4751-651
Faks: (01) 4751-707

 

Z Zakonom o plačilnem prometu je bila 20.4.2002 ustanovljena Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju UJP) kot organ v sestavi Ministrstva za finance. Z njeno ustanovitvijo so bili postavljeni temelji za vzpostavitev novega sistema za opravljanje plačilnega prometa za proračunske uporabnike. Danes naloge in organizacijo UJP ureja Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike.


Za zagotavljanje javnosti dela so odgovorni:

  • mag. Aleksandra Miklavčič, generalna direktorica za delovno področje UJP,
  • direktor oziroma vodje območnih enot UJP za delovno področje posameznih območnih enot UJP.

Odgovorna oseba za posredovanje informacij javnega značaja v UJP je mag. Marko Pelko.

Uradne osebe UJP, pooblaščene za vodenje postopka in odločanje v upravnih zadevah, so:

  • Dževad Smajić, podsekretar (za vodenje upravnih postopkov in odločanje o upravnih zadevah s področja vodenja registra proračunskih uporabnikov, določanja zavezancev za povračilo davka od prometa zavarovalnih poslov in posredovanja informacij javnega značaja),
  • Vlasta Vuković, podsekretarka (za vodenje upravnih postopkov in odločanje o upravnih zadevah s področja vodenja registra proračunskih uporabnikov),
  • Tatjana Okorn, višja svetovalka (za vodenje upravnih postopkov in odločanje o upravnih zadevah s področja vodenja registra proračunskih uporabnikov). 
     
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je:

mag. Marko Pelko, podsekretar, svetovalec generalnega direktorja
E-naslov:
Telefon: 01 /4751 651, 041/728 602