Mejniki

 

20. 04. 2002   

 

Z Zakonom o plačilnem prometu je ustanovljen UJP

01. 07. 2002

V okviru Agencije Republike Slovenije za plačilni promet se začnejo opravljati naloge UJP, kot jih je določil Zakon o plačilnem prometu

01. 01. 2003

UJP začne delati samostojno, kot organ v sestavi Ministrstva za finance

11. 09. 2006

UJP zamenja celotno tehnologijo, ki podpira opravljanje nalog UJP in preide na bazo podatkov Oracle

01. 01. 2007

V plačilni promet je uvedena nova domača valuta EVRO

28. 01. 2008

UJP pristopi k pošiljanju in prejemanju čezmejnih kreditnih plačil v SEPA sistem

31. 03. 2008

Vzpostavljen je sodobni spletni sistem opravljanja plačilnega prometa UJPnet

01. 11. 2009

Skladno z Zakonom o plačilnih storitvah in sistemih postane UJP ponudnik plačilnih storitev za proračunske uporabnike

24. 05. 2010

UJP ponudi storitev izmenjave e-računov za proračunske uporabnike

07. 08. 2010

Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike uredi opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike, register proračunskih uporabnikov ter naloge in organizacijo UJP

20. 12. 2011 UJP pridobi certifikat ISO 9001:2008
01. 04. 2012 Postavitev rezervnega IT centra
09. 05. 2012 Prva seja Nacionalnega foruma za eRačun, katerega pobudnika sta UJP in GZS
26. 09. 2012 Vpostavljen je sistem SEPA direktne obremenitve
01. 10. 2012 Zaključek reorganizacije mreže območnih enot UJP
01. 12. 2012


UJP prevzame v upravljanje sistem spletnih plačil eUJP, ki omogoča fizičnim in pravnim osebam spletno plačevanje sodnih in upravnih taks, drugih stroškov upravnih ter sodnih postopkov, glob za prekrške ter plačilo drugih storitev in blaga (e-storitve)
17. 10. 2014
 
UJP vzpostavi spletno aplikacijo TZIJZ, prek katere so objavljeni podatki o transakcijah v breme registriranih zavezancev v skladu z ZDIJZ
18. 11. 2014
 
UJP podpiše krovno pogodbo o opravljanju storitev zajema in hrambe e-računov z izbranim ponudnikom, ki omogoča proračunskim uporabnikom storitev elektronske hrambe
31. 12. 2014
 
UJP vzpostavi Portal UJPeRačun, prek katerega lahko fizične in pravne osebe vnašajo in pošiljajo proračunskim uporabnikom eRačune
01. 01. 2015  Proračunski uporabniki smejo prejeti račun le v elektronski obliki
01. 03. 2018 UJP ponudi storitev izvajanja plačil obveznih dajatev na negotovinskih plačilnih mestih