Poročilo PDP in PCP
Struktura datoteke PDP_PPPPPPPPPPPPPPPP_DDMMLLLL.xml in PCP_ PPPPPPPPPPPPPPPP_DDMMLLLL.xml za prevzem podatkov 
 
Datoteka s podatki poročila PDP/PCP vsebuje en element Vodilni zapis, en element Glava Razčlenitve PDP in enega ali več elementov Promet. Vse postavke Prometa se nanašajo na isto valuto, kot je definirana v Glavi Razčlenitve PDP.

Podatki v datoteki PDP/PCP niso definirani v shemi ZBSxml 2.1, definira jih shema xml za podatke v poročilu PDP.


Struktura elementa Vodilni Zapis


Ime elementa
Format elementa 
Značka
Opis elementa
Številka računa prejemnika 
34 znakov
StevilkaRacunaPrejemnika 
Številka računa/podračuna prejemnika sredstev javnofinančnih prihodkov v IBAN strukturi 
Številka paketa
5 cifer
StevilkaPaketa
Zaporedna številka paketa, ki jo določi UJP
Datum paketa   
Datum
DatumPaketa
Datum paketa


Struktura elementa Glava Razčlenitve PDP/PCP

Ime elementa
Format elementa
Značka
Opis elementa
Številka poročila
5 cifer
StevilkaPorocila
Številka poročila, ki znotraj tekočega leta enolično narašča za posamezen račun/podračun prejemnika sredstev javnofinančnih prihodkov
Številka računa prejemnika
34 znakov
StevilkaRacunaPrejemnika
Številka računa/podračuna prejemnika sredstev javnofinančnih prihodkov v IBAN strukturi
Oznaka valute
3 črke
OznakaValute
Oznaka valute na katero se nanašajo vsi zneski datoteke PDP_PPPPPPPPPPPPPPP_DDMMLLLL.xml/PCP_PPPPPPPPPPPPPPP_DDMMLLLL.xml
Referenčna oznaka nalogodajalca
35 znakov
ReferencnaOznakaNalogaNalogodajalca
Namenjena uparjanju (knjiženju) odprtih postavk v lastnih evidencah
Skupaj plačil
 
SkupajPlacil
Skupek elementov s podatki o skupni odobritvi iz naslova plačil
+Znesek
18 cifer
Znesek3
Podatek o skupnem znesku informativnih transakcij o zmanjšanju prihodka iz naslova storna v okviru sporočanega poslovnega obdobja na računu/podračunu prejemnika sredstev javnofinančnih prihodkov. Vsebuje največ 16 celoštevilskih mest in največ dve decimalni mesti
+Znesek
18 cifer
Znesek4
Podatek o skupnem znesku informativnih transakcij o povečanje prihodka iz naslova storna v okviru sporočanega poslovnega obdobja na računu/podračunu prejemnika sredstev javnofinančnih prihodkov. Vsebuje največ 16 celoštevilskih mest in največ dve decimalni mesti
+Znesek
18 cifer
Znesek5
Podatek o skupnem stanju prometa v dobro (iz naslova plačil) v okviru sporočanega poslovnega obdobja na računu/podračunu prejemnika sredstev javnofinančnih prihodkov. Vsebuje največ 16 celoštevilskih mest in največ dve decimalni mesti
+Znesek
18 cifer
Znesek6
Podatek o skupnem znesku informativnih transakcij o odlivnih preknjižbah v okviru sporočanega poslovnega obdobja na računu/podračunu prejemnika sredstev javnofinančnih prihodkov. Vsebuje največ 16 celoštevilskih mest in največ dve decimalni mesti
+Znesek
18 cifer
Znesek7
Podatek o skupnem znesku informativnih transakcij o prilivnih preknjižbah v okviru sporočanega poslovnega obdobja na računu/podračunu prejemnika sredstev javnofinančnih prihodkov. Vsebuje največ 16 celoštevilskih mest in največ dve decimalni mesti
Datum poročanja
Datum
DatumPorocanja
Podatek o datumu za katerega se poroča in je enak datumu izpiska za račun/podračun prejemnika sredstev javnofinančnih prihodkov na katerega je prišlo do priliva iz naslova razporeditve skupnega zneska plačil, ki so bila izvršena na prehodni davčni/carinski podračun
Datum predhodnega poročanja
Datum
DatumPredhodnega
Porocanja
Podatek o datumu predhodnega poročila


Struktura elementa Promet

Ime elementa
Format elementa
Značka
Opis elementa
Postavka prometa
 
PostavkaPrometa
Skupek elementov s podatki o vrsti dajatve
+Številka podkonta
7 znakov
StevilkaPodkonta
Podatek o številki podkonta iz Enotnega kontnega načrta
+Naziv podkonta
140  znakov
NazivPodkonta
Podatek o nazivu podkonta iz Enotnega kontnega načrta
+Zaporedna
številka B2
70 znakov
ZapB2
Podatek o zaporedni številki B2
+Indikator knjižbe
1 cifra
IndikatorKnjizbe
Vrednost elementa »Indikator knjižbe«določa stran knjiženja transakcije ter vrsto transakcije v breme ali v dobro na posameznem podkontu. Element ima dovoljene naslednje vrednosti:
-       »5« – informacija o prilivu
-       »6« – informacija o odlivni preknjižbi in
-       »7« – informacija o prilivni preknjižbi
-       »3« – informacija o zmanjšanju prihodka  iz naslova storna in
-       »4« – informacija o povečanju prihodka iz naslova storna
++Smer transakcije
 
140 znakov
SmerTransakcije
Tipsko besedilo, ki označuje namen transakcije, in sicer:
- informativna razčlenitev priliva (pri indikatorju knjižbe »5«)
- informativno zmanjšanje prihodka (pri indikatorju knjižbe »6«)
 - informativno povečanje prihodka (pri indikatorju knjižbe »7«)
- informacija o zmanjšanju prihodka iz naslova storna (pri indikatorju knjižbe »3«)
- informacija o povečanju prihodka iz naslova storna (pri indikatorju knjižbe »4«)
 
Podatki o nakazilu
 
 
 
+Strukturirana referenca
 
StrukturiranaReferenca
Skupek elementov s podatki o strukturirani referenci
++Referenca
35 znakov
Referenca
Vrednost elementa »Referenca« iz informacije o razčlenitvi
Znesek dajatve
 
ZnesekDajatve
Skupek elementov s podatki o skupnem znesku plačil ali preknjižb na posameznem podkontu
+Znesek
15 cifer
Znesek
Znesek plačila oziroma preknjižbe, z največ trinajst celoštevilskih mest in največ dvema decimalnima mestoma, negativni zneski niso dovoljeni
Transakcije
 
 
 
Transakcija
 
 
Skupek elementov s podatki o nalogodajalcu
+Podatki o vrsti dajatve
 
PodatkiOVrstiDajatve
Skupek elementov s podatki o vrsti dajatve
++Vrsta dajatve
 
VrstaDajatve
Skupek elementov s podatki o dajatvi
+++Šifra dajatve
5 znakov
SifraDajatve
Podatek o šifri dajatve po predpisanem modelu (P2)
+++Šifra glavne transakcije
4 cifer
SifraGlavneTransakcije
Številčna oznaka glavne vrste dajatve
+++Naziv glavne transakcije
140 znakov
NazivGlavneTransakcije
Opis glavne vrste dajatve
+++Šifra podtransakcije
4 cifer
SifraPodtransakcije
Številčna oznaka podrobnejše razčlenitve glavne vrste dajatve
+++Naziv podtransakcije
140 znakov
NazivPodtransakcije
Podrobnejši opis razčlenitve glavne vrste dajatve
+++Številka podkonta
7 znakov
StevilkaPodkonta
Podatek o številki podkonta iz Enotnega kontnega načrta
+++Naziv podkonta
140 znakov
NazivPodkonta
Podatek o nazivu podkonta iz Enotnega kontnega načrta
+++Zaporedna številka B2
70 znakov
ZapB2
Podatek o zaporedni številki B2
+++Številka prehodnega davčnega/
Carinskega podračuna
34 znakov
StevilkaPDP/PCP
Podatki o vrednosti elementa »Številka prehodnega davčnega/carinskega podračuna«
+++Davčna številka
15 cifer
DavcnaStevilka
Davčna številka oziroma druga identifikacijska številka zavezanca
+Referenčna oznaka naloga banke
35 znakov
ReferencnaOznakaNalogaBanke
Reklamacijska številka (ID številka prilivnega naloga)
+Podatki o nakazilu
 
 
 
++Strukturirana referenca
 
StrukturiranaReferenca
Skupek elementov s podatki o strukturirani referenci
+++Referenca
35 znakov
Referenca
Vrednost elementa »Referenca« iz informacije o razčlenitvi
++Dodaten opis namena
34 znakov
DodatenOpisNamena
Tipsko besedilo, ki označuje namen transakcije – plačilo, preknjižba
+Znesek
 
Znesek
Znesek plačila ali preknjižbe nalogodajalca
++Znesek
15 cifer
Znesek
Znesek plačila oziroma preknjižbe, z največ trinajst celoštevilskih mest in največ dvema decimalnima mestoma, negativni zneski niso dovoljeni
+Indikator knjižbe
1 cifra
IndikatorKnjizbe
Vrednost elementa »Indikator knjižbe« določa stran knjiženja transakcije ter vrsto transakcije v breme ali v dobro na posameznem podkontu. Element ima dovoljene naslednje vrednosti:
- »5« – informacija o prilivu
- »6« – informacija o odlivni preknjižbi in
- »7« – informacija o prilivni preknjižbi
- »3« – informacija o zmanjšanju prihodka iz naslova storna
- »4« – informacija o povečanju prihodka iz naslova storna
+Podatki o nalogodajalcu
 
PodatkiONalogodajalcu
 
++Nalogodajalec
 
Nalogodajalec
Skupek elementov z osnovnimi podatki o plačniku/zavezancu
+++Številka računa nalogodajalca
34 znakov
StevilkaRacunaNalogo-dajalca
Številka računa/podračuna plačnika v IBAN strukturi
+++Naziv
70 znakov
Naziv
Naziv plačnika
+++Naslov
70 znakov
Naslov
Naslov plačnika, in sicer ulica in hišna številka
+++Naslov 1
70 znakov
Naslov1
Naslov plačnika, in sicer poštna številka in kraj
+++Oznaka države
2 črki
Drzava
Enolična oznaka države plačnika (SI – konstanta)
+Koda namena
4 znaki
KodaNamena
Vrednost elementa »Koda namena po ISO šifrantu iz odlivnega/prilivnega plačilnega naloga
+Kategorija namena
35 znakov
KategorijaNamena
Vrednost elementa »Kategorija namena« je dodatna koda namena plačnika po prosti izbiri plačnika (do 35 znakov) ali koda namena po ISO šifrantu (do štirje znaki) iz odlivnega/prilivnega plačilnega naloga
+Čas knjiženja priliva na UJP
20 cifer
1. stolpec: Datum knji. priliva na UJP
Zapis datuma na UJP v obliki llll-mm-dd
    2. stolpec: Čas knji. priliva na UJP
Zapis ure knjiženja priliva na UJP v obliki hh:mm


Primer dokumenta XML z izsekom elementa Poročilo PDP 
 

© 2020 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo