Pravila oblikovanja ISO XML datotek

Lastnosti in pravila oblikovanja strukture ISO 20022 XML datotek


ISO 20022 XML shema pain.001.001.03 se uporablja za SEPA kreditne plačilne naloge, kreditne plačilne naloge z menjavo valute in samostojne naloge za menjavo valute. Oznaki ISO indeksa (Index) sta dve, in sicer 1.0, kar pomeni, da je podatek obvezen in 0.1 kar pomeni, da je podatek neobvezen oziroma pogojno obvezen.
 
ISO 20022 XML struktura podatkov je skladna z ISO 20022 shemami, in sicer:
 • »CustomerCreditTransferInitiationV03« (pain.001.001.03) za kreditne plačilne naloge in
 • »BankToCustomerStatementV02« (camt.053.001.02) za izpisek.

Ime datoteke v ISO 20022 XML obliki mora biti oblikovano na naslednji način:
 
a) datoteke, posredovane prek UJPnet:
 
 
EvropskiNalogISO20022.xml za predložitev podatkov evropskih plačilnih nalogov in tujih plačilnih navodil v strukturi ISO 20022 XML (pain.001.001.03),
 
b) datoteke, prevzete prek UJPnet:
 
PPPPPPPPPPPPPPPVVV_DDMMLL_CAMT_izpisek.xml za prevzem izpiska o prometu in stanju na računu/podračunu in PNTR v strukturi ISO 20022 XML (camt.053.001.02)
 
PPPPPPPPPPPPPPP
=
številka računa/podračuna
VVV
=
šifra valute
DDMMLL
=
dan, mesec in leto izpiska
CAMT izpisek.xml
=
označuje datoteko z informacijami o stanju in transakcijah na računu/podračunu v skladu s standardom ISO 20022
 

V dokumentih ISO 20022 XML se lahko v znakovnih nizih (ang. string) uporabljajo znaki, ki so podprti v kodni tabeli UTF-8.
 
Pri izmenjavi podatkov so dovoljeni le sledeči znaki:
 
a b c č ć d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ž
A B C Č Ć D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ž
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/ - ? : ( ) . , '+ presledek
 
pri čemer:
 • vrstica se ne sme začeti s Space ali z "-"
 • prazna vrstica (brez znakov, sami Space)
 
Pravilo: Presledek se ne sme uporabiti na prvem mestu zapisa v XML elementu.

UJP in proračunski uporabnik morata podpreti obdelavo in hranjenje nabora znakov, ki so v uporabi za identifikacijo subjektov v Sloveniji.
 
 
Datoteka ISO 20022 XML za kreditne plačilne naloge je sestavljena iz:
 • krovnega XML elementa <CstmrCdtTrfInitn>,
 • glave dokumenta »GroupHeader«, ki je prisotna samo enkrat in vsebuje podatke »paketa«, ki so skupni vsem kreditnim plačilnim nalogom,
 • enega ali več zaporedij z opisi plačil »PaymentInformation«, ki lahko vsebujejo enega ali več kreditnih plačilnih nalogov »CreditTransferTransactionInformation«.
 
Struktura posameznega XML sporočila je opisana v tabeli, ki vsebuje naslednje stolpce:
 
ISO indeks (Index)
ISO pravilo
ISO ime elementa
(Message Item)
ISO XML značka (<XML Tag>)
ISO format
ISO zaloga vrednosti
Uporaba/pomen elementa
A
Evropski plačilni nalog
Tuja plačilna navodila
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
 1. stolpec – ISO indeks: številke elementov sporočila so navedene enako kot v standardu ISO 20022 XML v osnovni dokumentaciji (ISO 20022 – Payments Maintenance 2009 – Message Definition Report – Edition April 2009 www.iso20022.org). Npr.: 1.7, 2.27
 2. stolpec - ISO pravilo: označuje obveznost pojavljanja elementa sporočila in število dovoljenih ponovitev. Npr. [1..1] - če je vrednost prve številke »1«, je element sporočila obvezen podatek, pri čemer mora biti vrednost podatka skladna s pravili, navedenimi v tabelah (npr. enoličnost, pravilnost datuma, pravilnost seštevka ...). V primeru, da je prva številka »0«, pa element sporočila ni obvezen podatek. Druga številka označuje število ponovitev, pri čemer »n« pomeni, da ni omejitve. V stolpcu 2 se lahko navedejo tudi pogojna razmerja med elementi sporočila npr. {Or ; Or}, kar pomeni, da se v sporočilu uporabi eden ali drugi element.
 3. stolpecISO ime elementa: opisan je element sporočila v angleščini, kot je to določeno v ISO 20022 XML standardu in v slovenskem prevodu. Element lahko vsebuje podelemente, ki so zamaknjeni v desno in označeni z dodatnim znakom »+«. Npr.: ++ Plačnik, +++ Naziv
 4. stolpec – ISO XML značka: navedena je XML označba elementa enako kot v ISO 20022 XML standardu Npr.: <Dbtr> - debtor/plačnik
 5. stolpec - ISO format: opisan je format elementa Npr.: Text, Code
 6. stolpec ISO zaloga vrednosti: navedeni so znaki, ki se lahko uporabijo (Npr: [0-9] – dovoljeni so znaki od 0 do 9) in v { } navedena dovoljena dolžina (Npr.: {1,15} pomeni dovoljeno dolžino od 1 do 15)
 7. stolpec Uporaba/pomen elementa: opisano je navodilo za uporabo (npr: Banka prejemnika, ki mora biti navedena z BIC kodo) ali pomen elementa (Npr.: Račun prejemnika v IBAN elektronski obliki).
 8. stolpec – A: oznaka A pomeni aplikativno kontrolo na strani ponudnika plačilnih storitev (Npr.: element '2.87 Koda' je označen z A, ker ponudnik plačilnih storitev aplikativno kontrolira pravilnost kode). V primeru ugotovljene napake ponudnik plačilnih storitev zavrne prejeti kreditni plačilni nalog.
 9. stolpec - Evropski plačilni nalog: opisana so pravila oz. vrednosti za Evropske plačilne naloge (npr.: AT-20 Račun prejemnika v IBAN obliki, pri čemer AT-20 pomeni atribut po SEPA pravilih). SEPA Credit Transfer Scheme Customer-to-Bank Implementation Guidelines v5.0 http://www.europeanpaymentscouncil.eu/
 10. stolpec – tuja plačilna navodila: opisana so pravila oz. vrednosti za tuje plačilne naloge (npr.: Pravilo za uporabo: »Naziv je omejen na 35 znakov«).
   
V XML strukturah se smiselno povezani elementi združujejo v skupine podatkov - XML gradnike. XML gradniki so obvezni ali neobvezni. Če so XML gradniki obvezni, ni nujno, da je obvezna tudi prisotnost vseh možnih elementov tega XML gradnika, pri čemer mora biti prisoten vsaj en element tega XML gradnika. V primeru, da je XML gradnik neobvezen, se prisotni elementi tega XML gradnika izpolnijo v skladu s pravili ISO 20022 XML. 
 

© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo