Spletna aplikacija TZIJZ

UJP omogoča javni vpogled v podatke o transakcijah v breme računov zavezancev za informacije javnega značaja v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja (ZDIJZ) prek brezplačne spletne aplikacije TZIJZ, ki je dostopna na spletni strani UJP.
 

Spletna aplikacija TZIJZ omogoča iskanje podatkov po datumu transakcije, po nazivu in davčni številki registriranega zavezanca ter izvoz in tisk podatkov.
 

Spletna aplikacija TZIJZ - vstop

 


INFORMACIJE O SPLETNI APLIKACIJI TZIJZ

V skladu z 10. a členom ZDIJZ UJP s spletno aplikacijo Transakcije zavezancev informacij javnega značaja »TZIJZ« omogoča dostop do informacij javnega značaja o transakcijah, opravljenih v breme podračunov posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikih ter v breme računov javnih gospodarskih zavodov, javnih podjetij, poslovnih subjektov v 100 % lasti oseb javnega prava, ki so registrirani v Registru zavezancev za informacije javnega značaja (RZIJZ), ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

 

Podatke o transakcijah v breme podračunov posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov pridobiva UJP iz lastnih evidenc, podatke o transakcijah v breme računov ostalih zavezancev pa od ponudnikov plačilnih storitev – bank, ki vodijo njihove transakcijske račune. 

Prvi podatki o transakcijah, opravljenih v breme zavezancev, so bili objavljeni z datumom valute 17. 10. 2014. Za vse nadaljnje objave velja, da so podatki o transakcijah objavljeni praviloma naslednji delovni dan po njihovi izvršitvi.

Zaradi varovanja osebnih podatkov UJP pri objavi podatkov, kadar je prejemnik fizična oseba, podatek o računu in prejemniku plačila prekrije z besedilom »fizična oseba«, oziroma v primeru nakazila v tujino z besedilom »nakazilo v tujino«.

Spletna aplikacija »TZIJZ« omogoča iskanje podatkov po datumu transakcije, po nazivu in davčni številki zavezanca ter izvoz in tisk podatkov. Iskanje podatkov in izvoz sta omejena, in sicer je iskanje podatkov omejeno na obdobje enega meseca (npr. od 20. 10. do 19. 11.), tisk pa na en milijon zadetkov, pri čemer se nad 100.000 zadetkov kreira .csv datoteka (tekstualna datoteka, ki jo excel uvozi).

UJP podatke o transakcijah v breme zavezancev v skladu z ZDIJZ, ki jih na podlagi pravilnika, ki ureja zbiranje podatkov o plačilnih transakcijah zavezancev za informacije javnega značaja dnevno prejme od ponudnikov plačilnih storitev do 10. ure, objavi isti dan po 12. uri.