Poročanje

Obveščanje o obveznih dajatvah in drugih javnofinančnih prihodkih

 

Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP) za vsako plačilo, razporeditev in vračilo obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (v nadaljnjem besedilu: obvezne dajatve) zagotavlja podatke prejemniku in nadzorniku oziroma skrbniku najpozneje naslednji delovni dan po tem, ko je bilo plačilo, razporeditev ali vračilo izvršeno.

 

UJP nadzornikom podračunov javnofinančnih prihodkov (v nadaljnjem besedilu: podračuni JFP) dnevno zagotavlja izpiske o stanju in prometu na podračunu. Za podračune JFP, ki imajo več nadzornikov, UJP pripravlja delne izpise o prometu za posameznega nadzornika. UJP za plačila, iz katerih ni možno določiti nadzornika, informacijo o plačilu zagotovi skrbniku podračuna JFP.

 

Po določbah sedmega odstavka 9. člena  Pravilnika o plačevanju in razporejanju obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov morajo prejemniki in nadzorniki dnevno na podlagi podatkov, ki jim jih zagotovi UJP v obliki delnega izpisa ali izpiska o prometu in stanju posameznega podračuna JFP, pravilno in pravočasno evidentirati plačane in vrnjene obvezne dajatve.

  

Izpiski in delni izpisi v elektronski obliki

Nadzornik mora pri UJP za prejemanje izpiskov in delnih izpisov v elektronski obliki izvesti postopek vključitve v poslovanje prek UJPnet.

 

Poročila

 

UJP za prejemnike in druge zainteresirane javne organe izdela mesečna poročila na podlagi podatkov o razporejenih in razčlenjenih obveznih dajatvah.

 

UJP mora prejemnikom in nadzornikom najkasneje peti delovni dan v mesecu poslati poročila za pretekli mesec. UJP pripravlja mesečna poročila na podlagi sheme B2, ki vsebuje   Seznam podkontov JFP s pripadajočimi zaporednimi številkami B2.

 

UJP pripravlja naslednja mesečna poročila:

  • B2 – Poročilo o razporejenih javnofinančnih prihodkih in kritju v obdobju

    V poročilu so podatki o neto plačilih, razporeditvah, kritju, stornu, stanju podkonta in stanju podračuna.

 

  • B4 – Poročilo o plačanih in vrnjenih javnofinančnih prihodkih v obdobju

    V poročilu so podatki o plačilih in vračilih.

 

Poročanje o terjatvah in obveznostih iz naslova obveznih dajatev

 

Nadzornik prek spletne aplikacije UJPnet poroča o odprtih terjatvah in obveznostih iz naslova obveznih dajatev računovodski službi prejemnika sredstev štirikrat letno:

 

  • do 5. februarja za poročevalsko obdobje (preteklega leta) od 1. oktobra do 31. decembra,
  • do 5. maja za poročevalsko obdobje (tekočega leta) od 1. januarja do 31. marca;
  • do 5. avgusta za poročevalsko obdobje (tekočega leta) od 1. aprila do 30. junija;
  • do 5. novembra za poročevalsko obdobje (tekočega leta) od 1. julija do 30. septembra.


Podrobnejša navodila vezana na poročanje so objavljena na spletni strani Ministrstva za finance.   


Pogosta vprašanja© 2020 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo