OBVESTILO

17.03.2016

Redno prevzemanje e-računov in izpolnjevanje plačilnih navodil


V Upravi Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju: UJP) ugotavljamo, da nekateri proračunski uporabniki prek spletne aplikacije UJPnet (v nadaljevanju: UJPnet):
 • neredno prevzemajo e-račune,
 • pošiljajo plačilna navodila z nepravilnimi podatki o ID številki e-računa ter napačnimi kodami namena.
 
Proračunski uporabniki pri izpolnjevanju plačilnih navodil namesto pravilnega podatka o ID številki prejetega e-računa pogosto navedejo:
 • konstanto »999999999999999«, ki je dovoljena le v primeru plačil, ki se ne nanašajo na poravnavo obveznosti iz naslova prejetega e-računa,
 • vedno enako ID številko kot npr. »1«, »99«, »2016« ali »99999« oziroma ID številko e-računa, ki se ne nanaša na plačilo.
 
Proračunske uporabnike opozarjamo, da so v skladu s Pravilnikom o dopolnitvah Pravilnika o plačilnih navodilih, SEPA direktnih obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpiskih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki (Uradni list RS, št. 51 z dne 14. 7. 2015) dolžni za poravnavo obveznosti iz naslova prejetega e-računa v plačilno navodilo (v papirni in/ali elektronski obliki) vpisati podatek o ID številki e-računa, na osnovi katerega poravnavajo obveznost. Proračunskim uporabnikom so številke ID e-računov na voljo v UJPnet, in sicer jih pridobijo:
 • prek zavihka »E-računi/Prejeti«, kjer so številke ID e-računov vidne v stolpcu »ID« ter v ZIP datoteki prenesenih e-računov v stolpcu »Path«,
 • prek vmesnika B2B z uporabo metode »GetReceivedInvoices«, kjer so številke ID e-računov vidne v seznamu prejetih e-računov kot podatek o »DocID«.
 
Poleg vpisovanja pravilne ID številke prejetega e-računa na plačilno navodilo za poravnavo obveznosti za katero so prejeli e-računi, so proračunski uporabniki dolžni redno, vsak delovni dan, prevzemati prejete e-račune v UJPnet. Ob tem opozarjamo, da je omogočen prevzem prejetega e-računa prek UJPnet največ 2 meseca po prejemu e-računa v UJP.
 
Nekateri proračunski uporabniki pri izpolnjevanju plačilnih navodil ne uporabljajo pravilnih kod namenov pri nakazilih na transakcijske račune, zato ponovno opozarjamo, da uporaba pravilnih kod namenov vpliva tudi na nekatere procese v bankah, predvsem na postopke izvršb.
 
Proračunske uporabnike opozarjamo, da je še posebno pomembna pravilna uporaba spodaj navedenih kod namena, ki mora biti skladna z dejanskim namenom plačila:
 • SALA – plača (plače, porodniške),
 • PRCP – plačilo izdatkov (potni stroški, prehrana - pri izplačilu plače),
 • BONU – bonus plačilo (regres, nagrade, sejnine, študentsko delo, odpravnine),
 • PAYR – plačilna lista (javna dela, nadomestila)
 • CPYR – avtorske pravice,
 • ROYA – tantieme (delež dohodka za uporabo avtorskega dela),
 • ADCS – donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali intelektualne storitve,
 • STDY – študij (štipendije, šolnine, žepnine),
 • BEXP – poslovni izdatki (kilometrina, kotizacije, dnevnice, nočnine),
 • CBFF – pokojninski skladi (varčevanje za dodatno pokojnino),
 • LOAR – odplačilo posojila (obročno odplačevanje posojila),
 • SAVG – varčevanje (odtegljaji po NSVS - varčevalno shemo),
 • PENO – sklepi in izvršbe (vsi sklepi in izvršbe, razen za preživnino),
 • ALMY – preživnine (preživnine, rejnine, sodni sklep za preživnino, alimenti),
 • TAXS – davki (dohodnina, od dela, od kmetijskih in drugih dejavnosti, od najema),
 • LBRI – delovno zavarovanje (prispevki ZPIZ, zdravstveno in delovno zavarovanje),
 • LIFI – življenjsko zavarovanje (odtegljaji za življenjsko zavarovanje),
 • CHAR – dobrodelnost (dobrodelna, solidarnostna ali humanitarna pomoč),
 • REFU – vračilo denarnih sredstev,
 • TAXR – vračilo davka (preveč plačanih davčnih obveznosti).
 
Za morebitna dodatna pojasnila se lahko obrnete na pristojno območno enoto UJP.


Nazaj

Seznam obvestil
© 2020 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo