OBVESTILO

31.12.2010

Nov Pravilnik o plačilnih navodilih, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki


Obveščamo vas, da je bil dne 29. 12. 2010 v Uradnem listu Republike Slovenije št. 107 objavljen novi Pravilnik o plačilnih navodilih, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki, ki prične veljati petnajsti dan po objavi.

Novi Pravilnik o plačilnih navodilih, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki (Ur. list RS, št. 107/2010) združuje oziroma nadomešča Pravilnik o predložitvi in prevzemu podatkov s plačilnih navodil, izpiska o prometu in stanju, delnih izpisov ter obrestnih listov v računalniški obliki (Ur. list RS, št. 8/10) in Pravilnik o obrazcih in načinu izvajanja tujih plačilnih navodil (Ur. list RS, št. 56/02 in 137/06) ter ureja nov Univerzalni plačilni nalog – obrazec UPN.

Novi pravilnik ureja:
   -  plačilna   navodila,  ki   jih  uporabljajo  proračunski  uporabniki  ( obrazci UPN,  TPNO 70 in  TPNP 60, 
      razen obrazcev BN02 in PP02),
   -  izpiske  o  prometu in stanju, delne izpise in  obrestne  liste,  ki   jih  UJP   pripravlja  za  proračunske 
      uporabnike, in sicer tako v papirni kot tudi v elektronski obliki (strukture datotek).

Obrazca BN02 in PP02 bosta v veljavi predvidoma do konca leta 2011, zato obrazec BN02 do ukinitve ostaja urejen s Pravilnikom o obliki, vsebini in uporabi obrazca domačega plačilnega navodila (Ur. list RS, št. 137/06 in 117/07), obrazec PP02 pa z dokumenti sheme NPI za poslovanje s PP02 prek UJP.

Novi pravilnik glede na sedaj veljavna pravilnika uvaja naslednje spremembe oziroma dopolnitve:

   -  vsebina   in   izpolnjevanje   novega  obrazca  UPN   ter   izdajanje   obrazca   UPN    z  vrstico   OCR,
   -  UJP obrazec  TPNP 60  proračunskemu uporabniku pošlje le na njegovo zahtevo ali  pa  v dopolnitev v 
      primeru pomanjkljivih podatkov za razporeditev,
   -  na obrazcu TPNO 70 je dodano novo polje »Klirinška koda«,
   -  na obrazcu TPNO 70  zaradi ukinitve poročanja  o šifri prejemka in šifri izdatka polje »Šifra PI« ni več 
      zapisno, enako velja za obrazec TPNP 60, 
   -  na obrazcu TPNO 70 polje  »Namen PU« zajema  dva podatka, in sicer podatek o  vknjižbi in  podatek 
      o odredbi,
   -  na obrazcu  TPNO 70 je polje  »Sklic v breme/sklic v dobro«  preimenovano v »Referenca v  breme«, 
      na obrazcu TPNP 60 v »Referenca v dobro«,
   -  na obrazcu TPNO 70 sta podatka obvestilo prejemniku plačila in referenca v dobro združena v skupno 
      polje »Obvestilo prejemniku plačila/Referenca v dobro«,
   -  glede na Zakon o plačilnih  storitvah   in  sistemih  so  spremenjena  poimenovanja  polj  na  obrazcih 
      TPNO70 in TPNP 60 (na primer: odredbodajalec v plačnik, upravičenec v prejemnik).
 Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo