OBVESTILO

04.11.2011

Sprememba mesečnega poročila B2 - Poročila o razporejenem in vračilu razporejenega

 
V 10. členu Pravilnika o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 109/10 s spremembami in dopolnitvami) je določeno, da Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju UJP) na podlagi podatkov o razporejenih in razčlenjenih dajatvah za prejemnike in druge zainteresirane javne organe izdela mesečna poročila o plačanih in vrnjenih dajatvah po posameznih podračunih in podkontih. UJP mesečna poročila pošlje ali zagotovi na svoji spletni strani pristojnim prejemnikom najkasneje peti delovni dan po koncu meseca, za katerega izdela poročila.

UJP je s 1. 10. 2011 pričel z novim načinom izmenjave podatkov o informativnih transakcijah glede vrst dajatev, vplačanih na prehodne davčne podračune (v nadaljevanju PDP) z Davčno upravo Republike Slovenije (v nadaljevanju DURS). Gre za dajatve katerih edini nadzornik je DURS in so predmet poenostavitve načina obračunavanja in vplačevanja davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev ter javnofinančnih prihodkov. Zaradi prehoda na nov način izmenjave podatkov prejemnike mesečnih poročil obveščamo, da bo vsebina mesečnega poročila B2 – Poročila o razporejenem in vračilu razporejenega v obdobju od 1. 10. 2011 dalje nekoliko  spremenjena, in sicer: 
Hkrati prejemnike obveščamo, da bodo storno transakcije (vračilo kritja s PDP na podračun prejemnika) evidentirane v Izpisku o prometu in stanju na podračunu ter bodo storno transakcije v referencah na številko obremenitve in odobritve vsebovale naslednje podatke:
  • Vsebina in naziv stolpca 5 »Kritje napačno plačano skupaj« sta nadomeščena z novo vsebino in nazivom »Storno skupaj«. Stolpec 5 »Storno skupaj« vsebuje skupen znesek (seštevek stolpcev 11 in 16) vrnjenega kritja prejemniku (storno kritje) v primeru neizvršenega vračila.
  • Vsebina in naziv stolpca 11 »Kritje napačno plačano državni proračun« sta nadomeščena z novo vsebino in nazivom »Storno državni proračun«. Stolpec 11 »Storno državni proračun« vsebuje skupen znesek vrnjenega kritja prejemniku (storno kritje) v primeru neizvršenega vračila na ravni države.
  • Vsebina in naziv stolpca 16 »Kritje napačno plačano ostali« sta nadomeščena z novo vsebino in nazivom »Storno ostali«. Stolpec 16 »Storno ostali« vsebuje skupen znesek vrnjenega kritja prejemniku (storno kritje) v primeru neizvršenega vračila na ravni občine.
  • Dodana je nova vrstica z zap. B2 444, s podkontom 7060998 in nazivom podkonta DURS nerazporejeno. Vrstica vsebuje seštevek še nerazčlenjenih prilivov s strani DURS, v primeru ko DURS na UJP ne pošlje podatkov o razčlenitvi vseh prilivov po podkontih prihodkov posamezne vrste dajatve (poročilo PDP), ter seštevek prilivov, ki jih je DURS uvrstil med nerazporejene prilive.

Hkrati prejemnike obveščamo, da bodo storno transakcije (vračilo kritja s PDP na podračun prejemnika) evidentirane v Izpisku o prometu in stanju na podračunu ter bodo storno transakcije v referencah na številko obremenitve in odobritve vsebovale naslednje podatke:
 

VRAČILO KRITJA
s PDP na podračun prejemnika

 
 

 

Model

P1

P2

P3

 

Breme

51

Šifra PU prejemnika

Številka podkonta

17bbbLLL

 

Dobro

51

Šifra PU prejemnika

Številka podkonta

17bbbLLL

 Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo