OBVESTILO

11.03.2013

Obračunavanje stroškov JFP

V zvezi z izvajanjem Pravilnika o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 109/10, 48/11, 107/11, 52/12, 85/12, 102/12 in 10/13, v nadaljevanju pravilnik) vam sporočamo naslednje:

Z zadnjo spremembo pravilnika, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 10/13 z dne 1. 2. 2013, je bil črtan 12. člen pravilnika, ki pooblašča Upravo Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju UJP), da mesečno zaračunava stroške storitev razporejanja dajatev v skladu s pravilnikom Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, občinam, Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije, Slovenski odškodninski družbi, d.d., in Agenciji za trg vrednostnih papirjev v višini 0,05 % od zneska razporejenih dajatev ter prejemnikom občinskih samoprispevkov v višini 0,1 % od zneska razporejenih samoprispevkov. Navedena sprememba pravilnika je začela veljati 1. 3. 2013.

12. člen pravilnika je bil črtan z namenom, da se v letu 2013 odpravijo finančna bremena v zvezi s stroški razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov. Glede na navedeno je Ministrstvo za finance 4. 3. 2013 odločilo, da UJP od 1. 1. 2013 dalje storitve razporejanja dajatev v skladu s pravilnikom, opravlja brez zaračunavanja stroškov. Proračunskim uporabnikom, ki so za obračunsko obdobje januar in februar 2013 že prejeli obračun stroškov razporejanja dajatev, bo UJP poslal dobropise v zneskih obračunanih storitev ter Ministrstvo za finance zaprosil za vračilo sredstev iz proračuna Republike Slovenije, za vsa že prejeta plačila po obračunu za januar in februar 2013.


Nazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo