OBVESTILO

22.10.2004

Obvestilo proračunskim uporabnikom o gotovinskem poslovanju

Proračunski uporabniki dvigajo gotovino prek gotovinskih oziroma ničelnih računov, ki so jih odprli pri poslovnih bankah, v skladu s Pravilnikom o dvigih tolarske in tuje gotovine neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije prek posebnega računa z ničelnim stanjem (Uradni list RS, št. 89/02, s spremembami in dopolnitvami). 

Seznam poslovnih bank, s katerimi je Ministrstvo za finance sklenilo pogodbo za vodenje posebnih računov z ničelnim stanjem (v nadaljevanju: gotovinski računi) proračunskih uporabnikov, je na voljo v območnih enotah UJP ali na spletni strani Ministrstva za finance. 

Glede na to, da mora proračunski uporabnik denarna sredstva gotovinskega računa dvigniti na dan nakazila kritja in s tem zagotoviti ničelno stanje na gotovinskem računu, vam v nadaljevanju posredujemo dodatna pojasnila v zvezi s procesiranjem plačilnih nalogov s strani Uprave Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju: UJP) na Banko Slovenije in pričakovane ure prilivov na poravnalne račune bank. Razporeditev sredstev s poravnalnega računa banke na gotovinski račun, pa je v pristojnosti bank. Zato proračunski uporabnik to informacijo lahko dobi pri banki, ki vodi njegov gotovinski račun. 

Pričakovani časi prilivov na poravnalne račune bank so odvisni od tega, ali so bila plačilna navodila za nakazilo kritja na gotovinskih računih označena kot nujna, ali gre za plačilno navodilo velike vrednosti (2 milijona in več), ali pa gre za redna plačilna navodila majhnih vrednosti, kar posledično pomeni obdelavo v Banki Slovenije prek sistema bruto poravnave v realnem času (BPRŽ) oziroma prek sistema žiro kliringa (ŽK). 

V primerih uporabe nujnih plačilnih navodil in plačilnih navodil velikih vrednosti, ki jih Banka Slovenije obdela prek sistema BPRŽ, po dosedanjih izkušnjah, poteče do 30 minut, od časa predložitve plačilnega navodila v UJP do nakazila kritja na poravnalni račun banke, ki vodi gotovinski račun. 

V primerih uporabe plačilnih navodil majhnih vrednosti, ki jih Banka Slovenije obdela prek sistema ŽK, so pričakovani časi nakazil na poravnalne račune bank daljši in so razvidni iz preglednice v nadaljevanju. 

Čas predložitve plačilnega navodila v UJP

Ocena časa predložitve plačilnega navodila Banki Slovenije

Ocenjen čas priliva sredstev na poravnalni račun poslovne banke

pred datumom plačila

ob 7.30 uri x

ob 8.45 uri  

med 8.00 in 9.00 uro

ob 9.30 uri 

ob 10.45 uri  

med 9.00 in 11.00 uro

ob 11.30 uri 

ob 12.45 uri   

med 11.00 in 13.00 uro

ob 13.30 uri 

ob 14.45 uri   


Pri vsem navedenem je pomembno, da ocenjeni časi procesiranja plačilnih navodil iz UJP do poravnalnih računov bank veljajo le pod pogojem, če je zagotovljeno kritje za izvršitev plačilnega navodila, tako na podračunu proračunskega uporabnika, kot tudi na enotnem zakladniškem računu, kateremu proračunski uporabnik pripada. To pomeni, da morajo biti do takrat s strani bank vrnjena sredstva iz naslova nočnega deponiranja. Banke v skladu s sklenjenimi pogodbami vračajo nočne depozite praviloma med 8. in 9. uro zjutraj. 

Iz navedenega in pričakovanih časov nakazil na poravnalne račune bank izhaja, da bodo v skladu s pravilnikom iz prvega odstavka, vsa redna nakazila na gotovinske račune (plačilna navodila majhnih vrednosti), predložena UJP do 13. ure nakazana na poravnalne račune bank do 14.45 ure. Glede na poslovni čas banke pa je odvisno, ali je to čas v katerem proračunski uporabnik še vedno lahko opravi dvig gotovine. 

Proračunski uporabnik lahko predloži UJP plačilno navodilo za prenos denarnih sredstev na gotovinski račun tudi pred dnevom prenosa denarnih sredstev na ta račun. Ker je pogoj za izvršitev plačilnega navodila zagotovitev kritja tudi na zakladniškem računu, bodo sredstva zagotovljena na poravnalnem računu banke, predvidoma šele v času iz druge vrstice preglednice (ob 10.45 uri). 

Prosimo, da za pravočasno zagotovitev denarnih sredstev na svojih gotovinskih računih upoštevate pojasnila, napotke in ponujene možnosti iz tega obvestila.


Uprava Republike Slovenije
za javna plačilaNazaj

Seznam obvestil
© 2019 Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Vse pravice pridržane! Politika piškotkov   |   Kolofon   |   Kazalo